Azbest

Problematika z hlediska povinností zaměstnavatelů – základní informace. Základní, všeobecné informace, přehled stavebních materiálů obsahujících azbest, problematika minerálních a azbestových vláken ve vnitřním prostředí budov a v neposlední řadě související legislativa je uvedena v odkazu Odborné informace na stávajících www stránkách HS HMP.     

Vzhledem ke zdravotním rizikům při nakládání s materiály obsahujícími azbest (karcinogenní potenciál, prokázaný karcinogen) je nezbytné ze strany zaměstnavatelů důsledně dodržovat zákonně stanovené povinnosti v ochraně zdraví pracovníků. 
Zaměstnavatel je v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví, realizaci prací, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení se týká provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu (ojedinělou a krátkodobou expozici azbestu upravuje vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací).

Náležitosti hlášení prací s azbestem dle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějšího předpisu:

Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací
nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, musí obsahovat:

 

 • identifikace žadatele (právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, IČO,  fyzická osoba podnikající uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání)
 • počet exponovaných osob
 • místo výkonu prací, jejich povaha, termín započetí prací a pravděpodobná doba jejich trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob
 • technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu  azbestu
 • technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu
 • vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace
 • rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu
 • způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště
 • identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 •   způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění
 •        dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu

(Podpis ohlašovatele, datum)

Hodnocení zdravotního rizika a minimální opatření k ochraně zdraví, bližší požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení při práci s azbestem upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a to § 20 a § 21 (sledovaným ukazatelem expozice zaměstnanců azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délka větší než 5µm, průměr menší než 3 µm a poměr délky k průměru větší než 3:1 v pracovním ovzduší).
 

Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem zahrnuje:

 • ověření jeho přítomnosti na pracovišti a formu, v níž se nachází
 • předpokládaný rozsah práce s azbestem
 • dobu trvání práce s azbestem.

K ověření přítomnosti azbestu na pracovišti lze využít informace od vlastníka stavby nebo z jiných ověřitelných zdrojů, a pokud tyto informace nejsou dostupné, je nutné materiály, o nichž se má za to, že obsahují azbest, analyzovat.

Minimální opatření k ochraně zdraví
, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení:

1.    jestliže z hodnocení podle vyplývá, že koncentrace azbestu v pracovním ovzduší je nebo může být překročena, měření se provádí nejméně každé 3 měsíce a dále vždy, když dojde k provedení technické nebo technologické změny vykonávané práce. Četnost měření může být snížena na jedno za rok, nedošlo-li k podstatné změně pracovních podmínek a výsledky dvou předcházejících měření nepřekročily polovinu přípustného expozičního limitu upraveného v příloze č. 3, tabulce č. 5, nařízení vády č. 361/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.    Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance:

 • technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší
 • azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší
 • odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest
 • prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem
 • zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít; pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru
 • pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce.

3.    Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být vypracován plán prací s údaji o:

 • místu vykonávané práce
 • povaze a pravděpodobném trvání práce
 • pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest
 • zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti
 • opatřeních k ochraně zdraví při práci.

4.    Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit.

5.    Opatření uvedená pod body 2 až 4 jsou platná a musí být přijata i pro jiné práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu.

6.    Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména:

 • o vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření
 • o typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest
 • o činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu
 • o významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu
 • o bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování
 • o výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek jeho používání
 • o správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě
 • o pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest
 • o správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest
 • o rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance.

Zaměstnavatel je dále - v souladu s legislativními požadavky (zák.č. 309/ 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), povinen při práci s azbestem,chemickými karcinogeny a biologickými činiteli tyto práce provádět v kontrolovaném pásmu a o těchto pásmech vest evidence v rozsahu stanoveném legislativou. Dále je povinen vest evidence zaměstnanců v těchto pásmech pracujících a tu ukládat po dobu 10 let .Vstupovat do kontrolovaného pásma je možno pouze s OOPP určenými pro výkon dané práce. V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, těhotné zaměstnankyně, kojící a matky do devátého měsíce po porodu.