COVID pozitivní žák/student/pedagog ve škole - informace HSHMP pro vedení škol na území hlavního města Prahy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

z důvodu aktuální epidemiologické situace, kdy jsou denně hlášeny stovky nových případů COVID-19 pozitivních osob s bydlištěm na území hlavního města Prahy a protiepidemická opatření se dotýkají také škol a školských zařízení, dovolujeme si Vám zaslat informace k postupu Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) při řešení výskytu COVID-19 ve školách a školských zařízeních.

 

Vedení školy se může pozitivní výsledek dozvědět od žáků/studentů, zákonných zástupců žáků/studentů, od zaměstnanců školy nebo od HSHMP.

 

Po oznámení pozitivního výsledku jinou z výše uvedených osob než zástupcem HSHMP, odešlete laskavě informaci o výskytu COVID-19 pozitivní osoby ve škole s následujícími údaji:

  • jméno pozitivního žáka/zaměstnance,
  • telefonní číslo na zákonného zástupce/zaměstnance

prostřednictvím datové schránky:

 

ID datové schránky

zpqai2i

 

Poté budete ze strany HSHMP kontaktováni a budete požádáni o zaslání seznamu tzv. rizikových kontaktů ze školy (nikoli rodinné či další osobní kontakty, ty zjišťuje zaměstnanec HSHMP v rámci probíhajícího epidemiologického šetření). Co je považováno za rizikový kontakt ve škole, specifikuje Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR, viz: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-metodiku-pro-narizovani-karanteny-ve-skolach-v-souvislosti-s-covid-19-5198_5198_432_1.html.

 

Následně budou ze strany HSHMP pro školu stanovena protiepidemická opatření, která spočívají v provedení ohniskové dezinfekce všech prostor, kde se pohybovala COVID pozitivní osoba virucidními dezinfekčními prostředky a stanovení karanténních opatření pro rizikové kontakty.

 

Karanténa se nebude vztahovat na osobu/kontakt, pokud COVID-19 pozitivní osoba i kontakt měla po dobu úzkého kontaktu, s výjimkou krátké doby (do 15 minut, např. při konzumaci potravy) nasazenou náležitou ochranu nosu a úst (např. roušku), nebo byla dodržena při krátkodobém sejmutí této ochrany větší vzdálenost (nad 1,5 m), a také za předpokladu, že osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň nebyly epidemiologickým šetřením HSHMP prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti. Pro tuto osobu/kontakt platí, že je povinná sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 10 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou, a že v případě klinických obtíží je povinná ihned kontaktovat svého všeobecného praktického lékaře, nebo praktického lékaře pro děti a dorost, a sdělit mu, že byla v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.

 

Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou či šátkem. Tento postup stanovuje Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodick%C3%BD-pokyn-rou%C5%A1ky.pdf.

 

Od počtu nařízené karantény u dětí či pedagogů se bude odvíjet uzavření třídy/školy. Tento postup bude s Vámi konzultován zaměstnancem HSHMP.

 

Dále obdržíte od HSHMP informaci o tom, jak mají postupovat rodiče žáků/pedagogové a další zaměstnanci školy, kterých se bude týkat karanténa.

 

Velice si Vážíme Vámi poskytované součinnosti, bez které by nebylo možné provádět včasná protiepidemická opatření, která mají zamezit šíření koronavirové infekce v kolektivech škol a školských zařízení.

 

V Praze 21.9.2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka

v z. JUDr. Zdeněk Srb, MBA

pověřený zastupováním ředitele odboru správních činností