Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků provozujících stravovací službu (HV)

Z  § 23 odst. 5 zákona  č. 258/2000 Sb., v platném znění, vyplývá následující povinnost:
 

Provozovatel potravinářského podniku, který hodlá provozovat stravovací službu, je povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:
  • den zahájení činnosti
  • předmět a rozsah činnosti
  • umístění provozoven (adresy)
 
Rovněž se oznamuje i významná změna v předmětu nebo rozsahu činnosti a den ukončení provozu stravovací služby.
Právnická osoba v oznámení uvede:
  • obchodní firmu
  • sídlo firmy
  • právní formu
 
Fyzická osoba (oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů) uvede:
  • obchodní firmu
  • bydliště
 
Tato oznamovací povinnost se vztahuje na všechny provozovatele potravinářských podniků, kteří hodlají provozovat stravovací službu.
 
Písemné oznámení se zasílá na příslušné oddělení hygieny výživy  Hygienické stanice hl. m. Prahy dle sídla provozovny (viz. kontakty).