Informace k výskytu bakterie Legionella v teplé vodě okruhu VS13 – Jílovská 351/9 Praha 4

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) obdržela dne 7. 11. 2016 informaci od společnosti Pražská teplárenská a.s. že od 4. 11. 2016 probíhá desinfekce okruhu teplé vody zásobující objekty:

 

  • Jílovská – 404/4, 409/6, 424/31, 425/29, 426/27, 427/25, 428/17, 429/19, 430/21, 431/23, 432/11. Novodvorská – 405/123, 406/121, 407/125, 408/127, 410/129, 411/131, 412/133, 413/135, 414/137, 415/139, 416/141, 417/143, 418/145, 419/145;
  • Mariánská 401/41, 402/39, 403/37;
  • U koupadel 1050/19.

 

Na základě předběžné opatrnosti doporučuje HSHMP preventivně omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou a to do doby prokazatelného odstranění Legionell.

 

HSHMP dne 9. 8. 2016 provedla z vlastní iniciativy (jednalo se o epidemiologické šetření) odběr teplé vody v bytovém domě Novodvorská 418/145 a ve výměníkové stanici VS13. Dne 29.8.2016  obdržela laboratorní protokol prokazující nevyhovující kvalitu teplé vody v bytovém domě Novodvorská 418/145 O nálezu nadlimitních hodnot bylo bytové družstvo neprodleně prokazatelně informováno dne 31. 8. 2016 včetně doporučení, jak teplou vodu používat a jak situaci řešit. Voda ve výměníkové stanici  Pražské teplárenské, a.s. vyhověla hygienickým limitům.

 

Podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ukazatele jakosti teplé vody podle § 3 odst. 3 věty první a druhé zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a jejich hygienické limity jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb. (Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich hygienické limity). Ta nestanovuje v bytových domech pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit, ale hovoří pouze o doporučené hodnotě (limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody), neboť výslovně uvádí, že pro ostatní objekty platí jako doporučená hodnota, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat. Překročení doporučené hodnoty dotčeného ukazatele jakosti teplé vody není porušením právního předpisu, a tudíž nelze výrobci teplé vody efektivně ukládat nápravná opatření, ani uplatňovat sankce. Opatření ze stejného důvodu nelze ukládat ani vlastníkovi objektu, který současně ani není ze zákona odpovědnou osobou.

 

Postup HSHMP v případě, že nález Legionell nad doporučené hodnoty je pouze ve vzorku odebraném na kohoutku u spotřebitele, je následující: jelikož výrobce teplé vody neodpovídá za nedodržení hygienického limitu ukazatele jakosti teplé vody způsobené vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou, má výrobce teplé vody pouze povinnost informovat odběratele a osoby v obdobném postavení o této skutečnosti a uvést možná nápravná opatření (je na vlastníkovi stavby, aby nápravu zjednal, zákon mu však k tomu nestanoví povinnost).

 

Z tohoto důvodu se výrobci teplé vody do protokolu o státní kontrole pouze oznámí překročení doporučených hodnot ukazatele Legionella spp. spolu s doporučením, jak Legionellu eliminovat (termická nebo chemická desinfekce) a jak vodu užívat a upozorní se na informační povinnost, kterou má vůči svým odběratelům (§ 3 odst. 3 ve spojení s § 4 odst. 5 větou pátou zákona č. 258/2000 Sb.). Stejná informace je sdělena i obyvatelům zasaženého objektu.

 

Podrobnější informace k Legionellám jsou na webu HSHMP (www.hygpraha.cz/obsah/legionella_475_1.html) v sekci Legionella.

 

V případě dotazů volejte: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720, 296 336 755
                    

 

V Praze dne 7. 11. 2016

 

MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální