Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Anastázova 21/10, Praha 6

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje, že v rámci kontroly jakosti teplé vody na základě provedeného odběru vzorku teplé vody dne 23. 7. 2018 v objektu Anastázova 21/10, Praha 6 a jeho laboratorního rozboru byla zjištěna hodnota překračující doporučený hygienický limit teplé vody v ukazateli Legionella species.

Zjištěná hodnota: 280KTJ/100ml, doporučený hygienický limit: 100KTJ/100ml (KTJ = kolonie tvořící jednotka). Současně bylo zjištěno, že vzorek teplé vody na výstupu z výměníku vyhověl doporučené hodnotě ukazatele.

V této souvislosti HSHMP preventivně doporučuje, zejména dospělým osobám se sníženou funkcí imunitního systému, osobám po onkologické léčbě, omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby nápravy stavu ze strany vlastníka.

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, nestanovuje v bytových domech pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit, ale stanoví pouze doporučenou hodnotu, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat. Závazný hygienický limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody.

Překročení doporučené hodnoty jakéhokoli ukazatele jakosti teplé vody není porušením právního předpisu. Opatření ze stejného důvodu nelze ukládat ani vlastníkovi/spoluvlastníkům objektu.

Jelikož legionellu lze eliminovat chemickou desinfekcí rozvodu teplé vody, HSHMP doporučuje vlastníkovi objektu provedení chemické desinfekce rozvodů teplé vody prostřednictvím odborné firmy.
 
Dále HSHMP doporučuje před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně vydesinfikovat přípravkem s obsahem chloru sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

Co je Legionella? Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí.  Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45°C a prokazatelně přežívá i teplotu 60°C. Tolerance k vyšší teplotě jí umožňuje namnožit se v špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly.  Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy. Podrobnější informace na: http://hygpraha.cz/dokumenty/problematika-legionel-v-teple-vode-bytovych-domu-2833_2833_475_1.html

V případě dalších dotazů volejte v úřední době HSHMP: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720.
 
V Praze 9. 10. 2018
 
Ing. Pavel Šebák
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální