Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Branická 65/46, Praha 4

Rozbory vzorků teplé vody odebrané pražskými hygieniky dne 3. 8. 2017 v rámci státní kontroly kvality teplé vody v objektu Branická 65/46, Praha 4, prokázaly nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species.

 

Zjištěná hodnota byla: 1000 KTJ/100ml.

Doporučený hygienický limit je: 100KTJ/100ml.

(KTJ - kolonie tvořící jednotka)

 

V pitné (studené) vodě nebyla Legionella zjištěna.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) proto obyvatelům domu preventivně doporučuje omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby odstranění kontaminace.

 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, neuvádí v případě bytových domů pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit, ale hovoří pouze o doporučené hodnotě (limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody); neboť výslovně uvádí, že pro ostatní objekty platí jako doporučená hodnota, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat.

 

Překročení doporučené hodnoty dotčeného ukazatele jakosti teplé vody není porušením právního předpisu, a tudíž nelze výrobci teplé vody efektivně ukládat nápravná opatření, ani uplatňovat sankce. Opatření ze stejného důvodu nelze ukládat ani vlastníkovi objektu, který současně ani není ze zákona odpovědnou osobou.

 

Legionellu lze eliminovat chemickou desinfekcí rozvodu teplé vody, kterou provádí specializované firmy.


HSHMP doporučuje vlastníkovi objektu, aby si vyžádal od výrobce teplé vody doklad o jakosti jím vyráběné vody a podle výsledku buď požadoval po výrobci provedení chemické desinfekce rozvodů teplé vody, nebo si provedení desinfekce sám objednal. 
 

Pražští hygienici doporučují: Před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně savem vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.
 

Co je Legionella? Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí.  Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45°C a prokazatelně přežívá i teplotu 60°C. Tolerance k vyšší teplotě ji umožňuje namnožit se v špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly.  Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy. Podrobnější informace na: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/problematika-legionel-v-teple-vode-bytovych-domu-2833_2833_475_1.html


V případě dotazů volejte: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720

 

V Praze 16. 8. 2017

 
Mgr. Matěj Čermák
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální