INFORMACE O ZASEDÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ KOMISE HL. M. PRAHY ZE DNE 7.3.2019

Dne 7. 3. 2019 zasedla v sídle Hygienické stanice hl. m. Prahy Epidemiologická komise hl. m. Prahy dle článku 7, odst. 1 Statutu Epidemiologické komise hl. m. Prahy, kde kromě organizačních záležitostí a aktualizace dokumentů pro činnost komise, byla především projednávána aktuální problematika infekčního onemocnění spalniček, které významně narůstá. Jednání se v tomto ohledu zaměřilo na statistické a grafické vyjádření tohoto nárůstu, jak v rámci území hl. m. Prahy, tak v rámci České republiky a Evropské unie, dále se jednání v rámci spalniček ubíralo k nutnosti očkování proti tomuto onemocnění zejména v řadách zaměstnanců zdravotnických zařízení pražských nemocnic a jiných zdravotnických a sociálních zařízení, kde riziko přenosu v tomto prostředí je významně vysoké, ale také například v řadách složek integrovaného záchranného systému a v rámci pracovišť krizového řízení nebo krizové připravenosti atd., kde činnost těchto institucí, organizací a zařízení musí zůstat v případě rozsáhlé epidemie zachovaná. Epidemiologická komise hl. m. Prahy přijala usnesením doporučení pro nutnou proočkovanost zaměstnanců v těchto oblastech a profesních sférách a připojuje se tak v rámci zdravotnických zařízení k navrženému postupu ministra zdravotnictví ČR ze dne 22. 2. 2019 o nutném očkování vytipovaných odděleních a nemocničních pracovišť jako jsou zejména urgentní příjmy, infekční oddělení, dermatovenerologie, pediatrie apod. (dopis ministra zdravotnictví ČR dostupný na stránkách Hygienické stanice hl. m. Prahy).

Na zasedání Epidemiologické komise hl. m. Prahy byla dále představena činnost krizové připravenosti HSHMP – tj. postavení a činnosti HSHMP v oblasti krizového řízení, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, byla představena zejména odborná působnost HSHMP v rámci zvládání mimořádných událostí a krizových situací a to jak na strategické, tak na taktické úrovni - na místě zásahu a v neposlední řadě byly představeny aktuální činnosti krizové připravenosti HSHMP v rámci její organizace, modernizace a akceschopnosti.

 

Epidemiologické komise hl. m. Prahy
 

► její zřízení vychází z Usnesení vlády ČR č. 682 ze dne 14. září 2011 k Pandemickému plánu České republiky
► její pracovní činnost vychází ze Statutu Epidemiologické komise hl. m. Prahy a zároveň z Pandemického plánu hl. m. Prahy, který podle
§ 82 odst. 2, písm. v zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů zpracovává Hygienická stanice hl. m. Prahy ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) a se složkami IZS, a který podle § 81d tohoto zákona schvaluje Primátor hl. m. Prahy

► Epidemiologická komise hl. m. Prahy je stálým pracovním orgánem primátora hl. m. Prahy[1]
předsedou Epidemiologické komise hl. m. Prahy je ředitel Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“)[2]
► v případě vyhlášení krizového stavu v souvislosti s výskytem závažných infekčních onemocnění na území hl. m. Prahy, a kdy je zároveň aktivován Krizový štáb hl. m. Prahy, stává se Epidemiologická komise hl. m. Prahy součástí Krizového štábu hl. m. Prahy (a to včetně jeho
► odborné skupiny Hygieny a epidemiologie, které je HSHMP odbornou součástí).[3]
► Epidemiologická komise hl. m. Prahy kontroluje a koordinuje v rámci ochrany veřejného zdraví akceschopnost určených subjektů pro zvládnutí situace včetně jimi stanovených nezbytných veřejných služeb v případě:

 

výskytu závažných infekčních onemocnění,

výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru.[4]

 

složení Epidemiologické komise hl. m. Prahy:
 

▪  předseda: ředitel HSHMP
▪  místopředseda: ředitel Odboru protiepidemického HSHMP
▪  tajemník: krizový manažer HSHMP
▪ ředitel Odboru správních činností ve zdravotnické a sociální péči MHMP
▪ ředitel Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
▪ vedoucí Oddělení krizového managementu MHMP
▪ zástupce Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy
▪ zástupci vybraných nemocnic na území hl. m. Prahy
▪ zástupce Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy (PČR)
▪ zástupce Městské policie hl. m. Prahy
▪ zástupce Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
▪ zástupce Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 

 

Pozn. Ústřední epidemiologická komise, která je stálým pracovním orgánem vlády a při vyhlášení nouzového stavu se stává součástí Ústředního krizové štábu, a koordinuje a kontroluje činnost Epidemiologické komise hl. m. Prahy.[5]

 

 

V Praze 13. 3. 2019
 

Mgr. Radek Havlíček, DiS.

krizový manažer HSHMP a tajemník Epidemiologické komise hl. m. Prahy

 


[1] Statut Epidemiologické komise hl. m. Prahy, článek 1

[2] Statut Epidemiologické komise hl. m. Prahy, článek 3

[3] Statut Epidemiologické komise hl. m. Prahy, článek 2

[4] Statut Epidemiologické komise hl. m. Prahy, článek 2

[5] Statut Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR, článek 2

 

 

FOTO: v galerii HSHMP uveřejňuje čtyři fotografie z průběhu jednání Epidemiologické komise hlavního města Prahy, které se konalo dne 7. 3. 2019 v sídle HSHMP v Rytířské ulici v Praze 1


 

Přílohy