Informace pražské hygieny o podmínkách přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se v poslední době setkává se vzrůstajícím počtem dotazů mateřských škol a rodičů dětí, které se týkají povinnosti dítěte podrobit se pravidelnému očkování. Přijímání dětí do mateřských škol upravuje zákon č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. ledna roku 2017 nastaly v dané problematice určité změny, rozhodla se HSHMP poskytnout k tématu obsáhlejší vysvětlující informaci.

 

Podrobnosti jsou shrnuty v dopise ředitele HSHMP Jana Jarolímka ze dne 16. 5. 2018, který byl adresován primátorce Hlavního města Prahy a starostkám a starostům městských částí Praha 1 - 22. Dopis obsahuje také žádost o předání dané informace přímo jednotlivým dotčeným školám působícím na území hlavního města Prahy.
 

Plné znění dopisu je k dispozici zde:

 

HSHMP dopis v zájmu co nejširšího informování veřejnosti tímto také zveřejňuje na svých internetových stránkách (pdf, 371 kB) .

 

V Praze dne 17. 5. 2018

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel