Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje aktuální tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví

o přijetí mimořádných opatření zakazující konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách:


 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách.
 

„Epidemiologická situace v Evropě se nevyvíjí dobře, a to nejen v Itálii, ale i dalších státech. Je lepší být aktivní na začátku, když je epidemie v počátku, než situaci řešit „ex post“ jako je tomu například v Itálii, kde vzrostl za jeden den počet případů skokově.“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po jednání Bezpečnostní rady státu. Zároveň ministr potvrdil celkem 40 pozitivních případů i první „přelomový“ případ v ČR bez tzv. cestovatelské anamnézy.

S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách.

 

Dle ministra zdravotnictví jsou tato opatření v současné době na místě a zároveň dodal, že je nezbytné, aby byli lidé odpovědní a dodržovali základní hygienická pravidla.

 


„Je důležité, aby si lidé častěji myli ruce, udržovali vzdálenost na cca 1,5 – 2 metry, vyhýbali se davům či větším shromážděním. Nedoporučujeme ani podávání rukou a jiný blízký kontakt. Budeme dělat maximum pro to, abychom zabránili rozšíření infekce po České republice.“ dodal ministr.
 


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN z 10.3.2020 - ZÁKAZ HROMADNÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ S ÚČASTÍ PŘESAHUJÍCÍ VE STEJNÝ ČAS 100 LIDÍ

 

přímý internetový link na rozdhonutí umístěné na elektronické úřední desce Ministerstva zdravotnictví

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN z 10.3.2020 - ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTÍ ŽÁKŮ NA ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ

 

přímý internetový link na rozdhonutí umístěné na elektronické úřední desce Ministerstva zdravotnictvíNeprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná po adekvátním zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19. „Uvědomujeme si, že jsou tato opatření velmi restriktivní, ale analyzovali jsme situaci v Evropě a sledovali jednotlivé přírůstky případů, které jsou v některých zemích explozivní a nedochází k jejich poklesu. Pokud nezamezíme těsnému kontaktu mezi lidmi, nejsme schopni onemocnění zabránit. Rozhodnutí, které by přišlo o týden nebo 14 dnů později má na vývoj situace velký vliv,“ uvedl po jednání náměstek ministra a epidemiolog Roman Prymula.     

 

V Praze 10. 3. 2020

 

Odbor komunikace s veřejností Ministerstva zdravotnictví

 


 

HSHMP zveřejňuje stanovisko MŠMT k opatření ministra zdravotnictví, kterým se  zakazuje  osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu žáků a studentů základních, středních a vysokých škol:

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN z 10.3.2020 - ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTÍ ŽÁKŮ NA ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ
 

Výše uvedené opatření se týká základních škol, základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých.

 

Přestože se opatření výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.


HSHMP doplňuje, že opatření se netýká ani dětských skupin. Vyjádření MPSV k provozu dětských skupin jsou dostupné zde:

http://www.dsmpsv.cz/cs/novinky/201-druhe-kolo-prihlasovani-k-auditu-kapacita-naplnena-2


Základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se opatření výslovně netýká, doporučujeme však jejich provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře, a to po dohodě se zřizovatelem.


Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.


V případě již probíhajících akcí pořádaných školou (například lyžařský kurz) je možné tyto akce dokončit. U dalších takových naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění. Pokud škola koná další akce, které však nesouvisí přímo se vzděláváním, doporučujeme i takovéto akce zrušit nebo omezit.


Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.


Školní jídelny – poskytující stravování žákům a studentům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře a VOŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.


Výchovná a ubytovací zařízení – přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme provoz omezit v maximální možné míře.


Školní družina – nebudou po dobu platnosti opatření v provozu.


Školní klub a středisko volného času – přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře.


Školská účelová zařízení – jedná-li se o činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, tak se jich opatření týká. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.


Školská poradenská zařízení – opatření se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.


Soutěže a přehlídky podle školských předpisů - přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme tyto akce omezit nebo zrušit, případně je-li to možné odložit jejich konání.


Zaměstnanci školy:


I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.


Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností).


Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.


Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.


Ošetřovné:


Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.


Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.


Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

INFORMACE K OPATŘENÍ MZ PRO VYSOKÉ ŠKOLY najdete zde:


http://www.msmt.cz/informace-k-opatreni-mz-pro-vysoke-skoly

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi