Nové informace k výskytu Legionelly v teplé vodě okruhu VS 104 - Veltruská 539/25, Praha 9 - Prosek

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) obdržela dne 1. 9. 2016 od společnosti Pražská teplárenská a.s. výsledky rozboru vzorků teplé vody odebrané dne 19. 8. 2016 akreditovanou laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. ve výměníkové stanici 104 - Veltruská 539/25, Praha 9, které prokázaly nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species.

 

Zjištěné hodnoty:

VS 104 vratka 256 KTJ/100 ml, hygienický limit 100KTJ/100ml
VS 104 výstup 0 KTJ/100 ml, hygienický limit 100KTJ/100ml

(KTJ = kolonie tvořící jednotka)

 

Z výsledků je patrné, že teplá voda vytékající z výměníkové stanice ke spotřebitelům je bez detekovatelných Legionell, ale voda vracející se zpět od spotřebitele (k dohřátí) již překračuje doporučené hodnoty.

 

Výrobce vody ze zákona nenese odpovědnost za zhoršenou jakost vody vlivem domovního rozvodu. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, nestanovuje v bytových domech pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit, ale hovoří pouze o doporučené hodnotě, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat. Překročení doporučené hodnoty dotčeného ukazatele jakosti teplé vody není porušením právního předpisu, a tudíž nelze ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví výrobci teplé vody efektivně ukládat nápravná opatření, ani uplatňovat sankce. Opatření ze stejného důvodu nelze ukládat ani vlastníkovi objektu, který současně ani není ze zákona odpovědnou osobou.

 

Z výše uvedených důvodů doporučuje HSHMP vlastníkům dotčených objektů provést revizi vnitřních rozvodů teplé vody, vyčistit a případně přípravkem na bázi chloru vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová. U výrobce teplé vody objednat další centrální desinfekci okruhu teplé vody včetně ověření její účinnosti.

 

Na základě předběžné opatrnosti doporučujeme i nadále preventivně omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou a to do doby prokazatelného odstranění Legionell.


V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720.

 

V Praze dne 2. 9. 2016MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální