Opatření obecné povahy - mimořádné očkování zdravotnického personálu proti spalničkám ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává, postupem podle § 94a odst. 2 zákona 258/2000 Sb.

 

OPATŘENÍ NA ÚSEKU PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ


a nařizuje s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 2. 2019 č.j.: MZDR 5616/2019-1/OVZ mimořádné očkování proti spalničkám jako mimořádné opatření při epidemii podle § 69 odst. 1 písm. g) zákona:

1.    Mimořádnému očkování proti spalničkám jsou povinny se podrobit fyzické osoby, které jsou zařazeny nebo vykonávají zdravotnické povolání na organizačních útvarech interní kliniky, metabolické jednotky a konziliárních pracovišť Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, s výjimkou fyzických osob, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebo prodělaly onemocnění spalničkami a osob, které mají doklad o ochranné hladině IgG protilátek proti spalničkám z dřívějších vyšetření.

2.    Mimořádné očkování proti spalničkám bude provedeno ve lhůtě do 15. 3. 2019

3.    Poskytovatel pracovnělékařských služeb Klinika pracovního a cestovního lékařství FNKV pořídí seznam fyzických osob v rozsahu jméno, případně jména, příjmení a datum narození, datum aplikace očkovací látky a předá tento doklad HSHMP ve lhůtě do 1.4.2019.

Podle § 47a odst. 2 zákona nařízené mimořádné očkování provede poskytovatel pracovnělékařských služeb poskytovatele zdravotních služeb uvedeném v bodu 1 tohoto opatření obecné povahy.

Podle § 69 odst. 2 zákona jsou osoby povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle § 49 odst. 1 zákona očkovací látky pro mimořádné očkování jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Odůvodnění:

HSHMP vydává opatření na základě zmocnění podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona, postupem podle §94a odst.2 zákona, opatření obecné povahy, kterým vydává opatření na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, spočívající v nařízení mimořádného očkování proti spalničkám v souladu s § 69 odst.1 písm. g) zákona. V současné době na území hl. města Prahy probíhá epidemický výskyt onemocnění spalničkami, ve kterém bylo hlášeno 138 onemocnění. K onemocnění zdravotnického personálu v tomto epidemickém výskytu došlo již ve 13 případech, s posledním nemocným zdravotnickým pracovníkem bylo v kontaktu přes 100 zaměstnanců Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále jen „FNKV“). Spalničky jsou závažné infekční onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou, nemocný je svému okolí infekční již 4 dny před prvními příznaky onemocnění a dále 4 dny po výsevu exantému.

 

Studie uvádí, že od jednoho nemocného se nakazí 18 dalších vnímavých osob. Zdravotnický personál by se tak snadno mohl stát zdrojem nákazy pro oslabené pacienty, které při své práci ošetřuje. Protiepidemická opatření, která jsou nezbytná, zahrnují mj. domácí izolaci vnímavých osob, a to od 7. dne ode dne posledního kontaktu do 21. dne od posledního kontaktu s nemocným. Toto nezbytné opatření vyvolává problémy se zajištěním zdravotní péče na postiženém pracovišti. FNKV zahájila  vyhledávání séronegativních zdravotnických pracovníků s cílem zabránit dalšímu možnému přenosu této infekce jejich očkováním. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a s cílem zajistit účinné zmáhání epidemie, přistoupila  HSHMP k přijetí opatření spočívajícího v nařízení mimořádného očkování proti spalničkám u vybraných zdravotnických pracovníků dotčeného poskytovatele zdravotních služeb.

Poučení: 

 

Podle § 94a odst. 2 zákona se opatření obecné povahy podle ust. § 82 odst. 2 písm. m) zákona vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce HSHMP, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.

 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová                                      

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

 

Den vyvěšení: 7. 2. 2019

Den svěšení: 22. 2. 2019

           

           


 

Přílohy