Opatření obecné povahy - mimořádné očkování zdravotnického personálu proti spalničkám ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady-Centrální příjem interních klinik

Naše č. j.: S-HSHMP 17443/2019
Sp. zn.: S-HSHMP 17391/2019
Vyřizuje: MUDr. Zdeňka Jágrová
E-mail: sekretariat@hygpraha.cz
V Praze dne: 29. 3. 2019


Ke zveřejnění:


- úřední deska HSHMP
- úřední desky dotčených městských částí

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf; 309 kB)


Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává postupem podle § 94a odst. 2 zákona 258/2000 Sb.

 

OPATŘENÍ NA ÚSEKU PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ (pdf; 309 kB)


a nařizuje, s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 3. 2019, č. j.: MZDR 13599/2019-1/OVZ, mimořádné očkování proti spalničkám jako mimořádné opatření při epidemii podle § 69 odst. 1 písm. g) zákona:


1. Mimořádnému očkování proti spalničkám jsou povinny se podrobit fyzické osoby, které jsou zařazeny nebo vykonávají zdravotnické povolání na organizačním útvaru Centrální příjem interních klinik Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, s výjimkou fyzických osob, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebo prodělaly onemocnění spalničkami a osob, které mají doklad o ochranné hladině IgG protilátek proti spalničkám z dřívějších vyšetření.
2. Mimořádné očkování proti spalničkám bude provedeno ve lhůtě do 29. 4. 2019.
3. Poskytovatel pracovnělékařských služeb Klinika pracovního a cestovního lékařství FNKV pořídí seznam fyzických osob v rozsahu jméno, případně jména, příjmení a datum narození, datum aplikace očkovací látky a předá tento doklad HSHMP ve lhůtě do 15. 5. 2019.

Podle § 47a odst. 2 zákona nařízené mimořádné očkování provede poskytovatel pracovnělékařských služeb poskytovatele zdravotních služeb uvedeném v bodu 1 tohoto opatření obecné povahy.

 

Podle § 69 odst. 2 zákona jsou osoby povinny se mimořádnému opatření podřídit.

 

Podle § 49 odst. 1 zákona očkovací látky pro mimořádné očkování jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

 

Odůvodnění:

 

HSHMP vydává opatření na základě zmocnění podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona postupem podle § 94a odst. 2 zákona opatření obecné povahy, kterým vydává opatření na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, spočívající v nařízení mimořádného očkování proti spalničkám v souladu s § 69 odst. 1 písm. g) zákona. V současné době na území hlavního města Prahy probíhá epidemický výskyt onemocnění spalničkami, ve kterém bylo hlášeno 126 onemocnění, ve Středočeském kraji dalších 20 případů. Spalničky jsou závažné infekční onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou, nemocný je svému okolí infekční již 4 dny před prvními příznaky onemocnění a dále 4 dny po výsevu exantému. Studie uvádí, že od jednoho nemocného se nakazí 18 dalších vnímavých osob. Zdravotnický personál by se tak snadno mohl stát zdrojem nákazy pro oslabené pacienty, které při své práci ošetřuje. Protiepidemická opatření, která jsou nezbytná, zahrnují mj. domácí izolaci vnímavých osob a to od 7. dne ode dne posledního kontaktu do 21. dne od posledního kontaktu s nemocným. Toto nezbytné opatření vyvolává problémy se zajištěním zdravotní péče na postiženém pracovišti. FNKV zahájila vyhledávání séronegativních zdravotnických pracovníků s cílem zabránit dalšímu možnému přenosu této infekce jejich očkováním. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a s cílem zajistit účinné zmáhání epidemie, přistoupila HSHMP k přijetí opatření spočívajícího v nařízení mimořádného očkování proti spalničkám u vybraných zdravotnických pracovníků dotčeného poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poučení:

 

Podle § 94a odst. 2 zákona se opatření obecné povahy podle ust. § 82 odst. 2 písm. m) zákona vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce HSHMP, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.


Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal.

MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Den vyvěšení: 29. 3. 2019
Datum svěšení: 15. 4. 2019