Oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") vydává následující upozornění:

 

Z novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 205/2020 Sb.), v oblasti předmětů běžného užívání, podle § 26, odst. 5 až 7, vyplývá od 1. 5. 2020 následující povinnost:

 

Výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami je povinen písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

Podnikající fyzická osoba v oznámení uvede jméno a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.

 

Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.

 

Tato povinnost se obdobně vztahuje i na provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.

 

Oznamovací povinnost platí také pro výrobce a dovozce, kteří zahájili výrobu nebo dovoz materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami PŘEDE dnem nabytí účinnosti zákona, ti musí tuto oznamovací povinnost učinit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tedy do 1. 11. 2020).

 

Písemné oznámení se zasílá na HSHMP, oddělení PBU, nejlépe prostřednictvím centrální elektronické adresy podatelna@hygpraha.cz .

 

Příloha: Oznámení výroby nebo dovozu - formulář

 

V Praze 1.7.2020

 

odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP
oddělení hygieny předmětů běžného užívání
(odd. PBU)