Pražská hygiena: zpráva o činnosti odboru hygieny obecné a komunální (HOK) v roce 2018

1.    Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální

 

Odbor hygieny obecné a komunální (dále jen odbor „HOK“) sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a prováděcími předpisy a dalšími předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

2.    Preventivní dozor

 

V rámci vydávání stanovisek dotčeného správního orgánu dle stavebního zákona bylo celkem vydáno 8725 stanovisek, bylo posouzeno 24 podání dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a 2 podání dle zákona o integrované prevenci. V rámci jiných zákonů pak odbor vydal dalších 155 stanovisek a vyjádření.

Z významných staveb byly dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. posuzovány následující akce: z dopravních staveb byly projednávány Tunelový komplex Blanka, Silniční okruh kolem Prahy – úsek 511 (D1 – Běchovice) a úsek 510 (Běchovice – Satalice) a dále silniční přeložka 1/12 Úvaly, dále tramvajová trať Praha-Liboc v Praze 6 a trasa A metra Dejvická – Nemocnice Motol. Pokud jde o železniční dráhu, byla posouzena rekonstrukce tratě Praha-hlavní nádraží – Praha-Běchovice a dále železniční trať Praha-hl. nádraží – Praha-Radotín. V rámci preventivního dozoru byla posuzována rovněž paralelní dráha letiště Václava Havla Praha (dále jen „LVHP“).

Hlavním zdrojem hluku v Praze je automobilová doprava. Ke zvýšení hlukové zátěže přispívá především zvyšující se intenzita dopravy, ale i současný stav povrchu vozovek. Kolize vytížených dopravních tepen a městské zástavby v těsné blízkosti může způsobit zátěž chráněných venkovních prostor staveb nadlimitním hlukem. Obecnou povinnost nepřekračovat hygienické limity hluku z dopravy má dle zákona č. 258/2000 Sb. vlastník komunikace, který je povinen provést taková organizační, technická a stavební opatření, aby hluk nepřekračoval stanovené hygienické limity. V případě hlavního města Prahy je vlastníkem pozemních komunikací převážně přímo samotné hlavní město Praha, popřípadě Ředitelství silnic a dálnic. Pokud tedy vlastník komunikace z vážných důvodů nemůže hygienický limit dodržet, lze podat orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) v návrhovém řízení dle § 31 zákona č. 258/200 Sb. žádost o časově omezené povolení provozování nadlimitního zdroje hluku (dále jen „ČOP"). Souhlas s vydáním ČOP je podmíněn návrhem účinných protihlukových opatření, včetně termínu realizace. Cílem těchto opatření je snížení počtu obyvatel zasažených nadlimitním hlukem. K závěru roku 2018 podalo hlavní město Praha 16 žádostí o ČOP, kterým bylo vyhověno a ve kterých se zavazuje ke splnění opatření vedoucích k postupnému snižování hluku z těchto komunikací. Nejúčinnější opatření je výstavba protihlukových clon, uvnitř města však z prostorových důvodů nelze toto opatření vždy realizovat. Nejčastějším navrhovaným opatřením je pokládka tzv. „nízkohlučného“ povrchu, který je však nutné pravidelně udržovat tak, aby neztrácel své akustické vlastnosti.

 

FOTO č. 1: ilustrační obrázek

 


Zdroj: pixabay.com

 

3.    Státní zdravotní dozor

 

V rámci kontrolní činnosti pracovníci odboru HOK provedli celkem 1951 kontrol. Z toho v oblasti činností epidemiologicky závažných bylo provedeno 1300 kontrol, v oblasti ubytovacích zařízení 34 kontrol, v oblasti koupališť a saun 242 kontrol, v oblasti pitné vody 52 kontrol, v oblasti hluku, vibrací a neionizujícího záření 270 kontrol.

 

3.1  Pitná voda

 

V oblasti pitné vody bylo provedeno 52 kontrol. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností provozovatele veřejného vodovodu hl. m. Prahy, provozovatele vodovodů do 5000 obyvatel, provozovatele akumulačních nádrží na pitnou vodu na lodních dopravních prostředcích a také na provozovatele individuálních zdrojů pitné vody zásobující pitnou vodou veřejné objekty. Důraz byl především kladen na kontrolu plnění podmínek stanovených v provozních řádech, především na rozsah a četnost kontroly kvality pitné vody.

Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) v rámci kontrol jakosti pitné vody dodávané provozovatelem veřejného vodovodu pro hl. m. Prahu, a to v počtu 4 kontrol s počtem 17 odebraných vzorků. Dvě z kontrol byly zaměřené v rámci monitoringu na stanovení pesticidních látek a současně v rozsahu úplného rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“). 15 odebraných vzorků vyhovělo hygienickým limitům dle platné legislativy. U 2 vzorků byla překročena mezní hodnota v ukazateli koliformní bakterie. Následně byl proveden opakovaný odběr, který již potvrdil vyhovující hygienický limit pro pitnou vodu.

HSHMP obdržela 7 podnětů z řad občanů na nevyhovující jakost pitné vody. V tomto případě nevyhověl pouze 1 vzorek, dalších 6 splnilo hygienické limity dle platné legislativy. U nevyhovujícího vzorku se jednalo o překročení mezní hodnoty hygienického limitu pro volný chlór.

U provozovatelů vodovodu do 5000 obyvatel proběhly v roce 2018 kontroly ze strany HSHMP podle požadavků plnění kontrolního plánu. Zkontrolovány byly 4 subjekty, odebráno bylo 5 vzorků. Všechny vzorky vyhověly a při kontrolách provozovatelů vodovodů dodávajících pitnou vodu pro veřejnou potřebu nebyly shledány závažné nedostatky.

Komerční studny, jako zdroj pitné vody podnikajícími osobami, byly kontrolovány ve 2 restauracích, na 1 pracovišti a 1 studna byla určena pro zásobování pitnou vodou lodního dopravního prostředku. Provozovateli studny na lodním dopravním prostředku byl uložen zákaz používání pitné vody z důvodu masivního překročení hygienických limitů v ukazatelích mikrobiálního znečištění (Clostridium perfringens, koliformní bakterie, živé organismy a počet organismů).

Odbor HOK provedl kontrolu povinností provozovatelů nad jakostí vod a verifikoval 13000 vzorků zadávaných prostřednictvím laboratoří do celorepublikového informačního systému pitných a rekreačních vod IS PiVo.

 

3.2  Teplá voda

 

V rámci dozoru nad kvalitou teplé vody bylo provedeno celkem 32 kontrol v bytových domech, zdravotnických zařízeních a ubytovacích zařízeních. Odebráno bylo 168 vzorků, z nichž nevyhovělo 44  (26%) v ukazateli Legionella spp.

Na základě podnětů obyvatel byla ve dvou případech řešena nevyhovující jakost teplé vody. V obou případech teplá voda vyhověla hygienickým limitům dle platné legislativy.

Z hlášených případů legionelóz v roce 2018 HSHMP provedla SZD, jehož součástí byla i samotná realizace odběru vzorků nad výrobci teplé vody, a to ve 20 případech (119 odebraných vzorků HSHMP z toho 41 což je 34,5% vzorků nevyhovujících).

 

FOTO č. 2: ilustrační obrázek

 

Zdroj: pixabay.com

 

3.3  Koupací voda a sauny

 

Kontroly byly zaměřeny především na kontrolu přírodních koupališť a koupání a plavání kojenců a batolat. Bylo provedeno 15 kontrol přírodních koupališť, 130 kontrol umělých koupališť vč. bazénů pro kojence a batolata, kde jsou vzhledem k dětskému věku uplatňována na kvalitu vody přísnější kritéria a 82 kontrol saun. S ohledem na velmi teplou letní sezonu bylo nutné kontroly přírodních koupališť provádět s větší četností a jakost vody na povrchových tocích byla mnohde již od počátku sezóny problémová.

Kontroly umělých bazénů byly bez větších problémů, nejčastěji došlo k nedodržení požadované kvality vody v bazénech, které byly řešeny provozovatelem zastavením provozu a výměnou vody. Méně časté byly závady v používaných dezinfekčních prostředcích a závady v provozní hygieně.

Koupání ve volné přírodě bylo monitorováno od poloviny května do konce srpna roku 2018. Na základě provedených odběrů byla koupaliště hodnocena 5 bodovou stupnicí. V nádržích s přírodním čištěním vody a betonové nádrži určené ke koupání byla voda hodnocena převážně stupněm 1, tudíž voda byla vhodná ke koupání po celou koupací sezónu.  V případě přírodních koupališť bylo hodnocení od stupně 2 – zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody, přes zhoršenou jakost vody až k vodě nevhodné ke koupání převážně v období srpna. Na začátku července byl vydán v jednom případě stupeň 5 - zákaz koupání, který vytrval až do konce koupací sezóny. Jednalo se o přemnožení sinic. Všechny údaje jsou dostupné na webu HSHMP http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx

 

3.4  Zařízení služeb péče o tělo

 

V provozovnách péče o tělo bylo provedeno 1300 kontrol, při kterých bylo kontrolováno plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 137/2004 Sb.“). Důraz byl kladen především na dodržování provozního řádu, na kontrolu provozní hygieny, obsah lékárničky první pomoci, používání desinfekčních přípravků, dodržování zásad předcházení šíření infekčních onemocnění a nakládání s odpady. Mezi nejčastější nedostatky patřil nedostatečný úklid a používání desinfekčních prostředků s prošlou lhůtou či nestřídání různých prostředků tak, aby se omezil vznik rezistence na dezinfekční látky. Občas při kontrole provozovatel poskytující činnost epidemiologicky závažnou (péče o tělo) pracoval bez schváleného provozního řádu. Identifikovaným problémem je v této oblasti kontrolní činnosti vysoké množství střídání provozovatelů služeb, u provozovatelů - cizinců pak problémy s dostatečným zvládnutím českého jazyka. Rovněž je možné konstatovat, že se objevuje řada nových metod a přístrojů k péči o tělo. V některých případech je velmi obtížné určit, kterou činnost ještě je možné provozovat v rámci některé z živností a v kterých případech se již jedná o činnost vyhrazenou zdravotním službám.

 

FOTO č. 3: ilustrační obrázek

 


Zdroj: pixabay.com

 

3.5   Ubytovací služby

 

V těchto zařízeních bylo provedeno 34 kontrol. Kontroly byly zaměřeny na dodržování schváleného provozního řádu a zásad v nich uvedených a současně byly řešeny i podněty občanů týkající se ubytovacích služeb. Zaměstnanci HSHMP provedli také kontroly ubytování i v pražských kempech. Nejčastějším nedostatkem byl nedostatečný úklid, nedodržování schváleného provozního řádu či provozování bez schválení provozního řádu. Některé kontroly byly provedeny na základě podnětů ubytovaných osob či podnětů anonymních.

 

3.6  Hluk a vibrace

 

Na HSHMP bylo v roce 2018 podáno celkem 270 podnětů a dotazů na hluk a vibrace v mimopracovním prostředí. Nejčastějším důvodem podnětů je hluk ze silniční, tramvajové a železniční dopravy, popř. kombinace těchto zdrojů, dále na hluk ze stavební činnosti, hluk ze stacionárních zdrojů (VZT, klimatizace, trafostanice, průmyslové podniky) a hluk z hudebních produkcí. V letním období se pravidelně opakují podněty na provoz LVHP. Příčinou hluku na LVHP je pravidelná údržba letové dráhy, která vyvolává převedení letů na vedlejší vzletovou a přistávací dráhu. I přes změnu právní úpravy jsou stále podávány podněty na produkci hudby ve venkovních prostorech, kde však již HSHMP nemá svěřenu působnost.

Na základě podnětů občanů ve věci hluku, popř. vibrací, bylo v roce 2018 provedeno 81 místních šetření v terénu, aby bylo možno na místě identifikovat zdroje hluku, charakter hluku, způsob šíření a dobu trvání hluku. V případě silniční a tramvajové dopravy lze v některých případech zjistit aktuální akustickou situaci z výpočtové hlukové mapy hlavního města Prahy -  https://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa

Pokud nejsou potřebné údaje k dispozici, nebo pokud nelze s jistotou předpokládat, že nedochází k překračování hygienických limitů hluku, je zahájena kontrola podle zákona 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), spojená s měřením hluku, příp. vibrací, a to ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. V roce 2018 bylo provedeno 40 měření hluku a vibrací, které potvrdily dodržování povinností stanovených zákonem.

V rámci místního šetření je vždy potřeba situaci projednat s podatelem podnětu předem a podrobně vysvětlit průběh měření, které v případě hluku z dopravy trvá po dobu 24 hodin a měří se před oknem obytné místnosti. Je tedy zapotřebí spoluúčast občana při měření. Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Při stanovení hygienického limitu pro hluk z dopravy musí orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) rozhodnout, zda lze přiznat tzv. "starou hlukovou zátěž“ (dále jen „SHZ"), a to na základě porovnání stavu hlučnosti před datem 1. 1. 2001 a stavu současného. Průkaz k možnosti použít SHZ předkládá vlastník komunikace nebo dráhy (v případě Prahy je to hlavní město Praha, event. Ředitelství silnic a dálnic; v případě tramvajové dopravy Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.; a v případě železniční dopravy Správa železniční dopravní cesty, s. o.). Protože téměř v žádném případě není k dispozici měření hluku v dané lokalitě před datem 1. 1. 2001 a ani je nelze žádným způsobem dohledat, je možno určit hygienické limity pouze pomocí výpočtu, a to na základě intenzit dopravy z roku 2000 (pokud jsou dispozici) a porovnáním s intenzitami současnými. Tímto procesem se však možnost vyhodnocení výsledků konkrétního měření velmi oddaluje, celý průběh od podání podnětu po vyhodnocení výsledku měření a ukončení kontroly trvá několik měsíců, v některých případech až jeden rok.

 

3.7  Řešené podněty a oznámení

 

Odbor HOK řešil za rok 2018 celkem 304 podnětů a dotazů. Podněty se týkaly zejména hluku, ubytovacích služeb, činností epidemiologicky závažných a jakosti pitné a teplé vody. Řada podnětů se týkala rovněž životních podmínek v bytech, k jejichž řešení není OOVZ příslušný.

 

3.8  Sankce

 

V roce 2018 bylo celkem uděleno 116 sankcí ve výši 521 000 Kč. Nejvíce sankcí bylo vydáno v oblasti činnosti epidemiologicky závažných (§ 92g) – 58 sankcí v celkové výši 183 000 Kč, v oblasti jakosti vody (§ 92b) – 18 sankcí v celkové výši 130 000 Kč, v oblasti hluku (§ 92g) – 5 sankcí v celkové výši 120 000 Kč. HSHMP uložila 10 sankcí provozovatelům za porušení povinností na úseku koupání (§ 92c) ve výši 57 000 Kč, za porušení povinnosti provozovatelů – provozní řády (§ 92m) bylo uděleno celkem 25 sankcí ve výši 31 000 Kč.

 

3.9  Krajské prioritní oblasti výkonu SZD

 

1.    Pitná voda akumulačních nádrží lodních dopravních prostředků se stravovacím zařízením

 

Cílem byla kontrola dodržování požadavků stanovených § 3 odst. 2, písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., osobám, které dodávají pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích. Pro rok 2018 bylo naplánováno 25 kontrol, provedeno bylo 27 kontrol, což je 108 % provedených kontrol.

Z celkového počtu odebraných vzorků vyhovělo 60 %. V této souvislosti je ale nutno poznamenat, že nesplnění ukazatelů jakosti pitné vody u odebraných vzorků se týkalo především provozně-technických ukazatelů, tedy takových, které nemohou přímo ohrozit lidské zdraví. V návaznosti na hygienické kontroly přistoupila většina provozovatelů k technické revizi zařízení a instalaci doprovodných desinfekčních nástrojů k zajištění jakosti pitné vody podle právních předpisů. Hygienické kontroly se týkaly také náležitostí provozních řádů, které schvaluje HSHMP, provádění odběru vzorků pitné vody ze strany provozovatelů a zasílání jejich výsledků do celorepublikového informačního systému pitné a rekreační vody. Za zjištěné nedostatky byly uloženy správní tresty v souhrnné výši 90 000 Kč; 20 432 Kč bylo uloženo jako náhrada nákladů, které bylo třeba vynaložit na zjištění závad při provedených laboratorních rozborech pitných vod.

 

2.    Úroveň hygienického zajištění poskytování služeb v provozovnách pedikúr

 

Cílem tohoto úkolu byla kontrola dodržování požadavků pro činnosti epidemiologicky závažné dle § 19, § 20, § 21 zákona č. 258/2000 Sb. a sjednocení postupů jednotlivých oddělení odboru HOK při provádění SZD v provozovnách pedikúr, kdy je při nedodržování správných postupů poskytované péče riziko ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním.

V registru bylo zaznamenáno na území hl. města Prahy k 1. 1. 2018 celkem 2642 zařízení, kde je prováděna činnost pedikúra. Ve většině případů jsou v provozovnách vykonávány i další služby, zařazeny pod činnosti epidemiologicky závažné. Při evidenci těchto zařízení se potvrzuje skutečnost, že při poskytování služeb epidemiologicky závažných je velká proměnlivost poskytovatelů služeb. Velmi často dochází v průběhu roku k úplnému zrušení nebo pozastavení činnosti daného subjektu, případně ukončení jeho činnosti v dané provozovně bez toho, že by o této skutečnosti byl kontrolní orgán informován.

Zaměstnanci HSHMP v rámci krajského úkolu pro rok 2018 provedli prioritně celkem 543 kontrol pedikérských činností, což je 144,8 %  z 375 plánovaných kontrol. Byly zjištěny nedostatky celkem ve 42 provozovnách, což je 7,7 %. Nejčastěji se kontrolní zaměstnanci setkávali s nedostatky ve vybavení lékárniček první pomoci nebo nepředložení zdravotních průkazů, dále s prošlou exspirací desinfekčních prostředků, nesprávnou očistou pracovních nástrojů, opakovaným použitím prádla, pochybení v provozní a osobní hygieně, nedostatky v ukládání odpadu a nedostatky při provádění úklidu. V 6 případech byly shledány nedostatky ve zpracovaném provozním řádu. Závady byly řešeny napomenutím, příkazovými bloky či příkazem dle zákona č. 250/2016 a správního řádu. Celkem bylo vydáno 6 napomenutí, 9 blokových pokut v celkové výši 28 500 Kč a 5 sankcí uložených příkazem v celkové výši 42 000 Kč.

 

V Praze 16. 7. 2019

 

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

MUDr. Vladimíra Zárubová

Ing. Pavel Šebák

Ing. Eva Moravcová

RNDr. Robert Daniš