Pražská hygiena aktivně řeší výskyt spalniček v metropoli

Praha se od začátku letošního roku potýká se spalničkami, poslední číslo k minulému týdnu k pátku je 70 případů tohoto infekčního onemocnění (údaj k 27. 4. 2018). Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) činí od prvních zjištění výskytu spalniček v Praze veškerá potřebná opatření, která jí ukládají příslušné právní předpisy (zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem a vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce). 

 

Apel na pražská lůžková zdravotnická zařízení a záchrannou službu


Na základě iniciativy pražských hygieniků je již několik měsíců realizováno průběžné vyšetřování zdravotnického personálu na protilátky proti spalničkám. V první fázi šlo o ty pražské zdravotníky, kteří s nemocnými přišli do přímého kontaktu. „Již na začátku února jsem oslovil ředitele pražských nemocnic s žádostí o součinnost a vytipování zdravotnického personálu, u kterého by bylo vhodné nechat provést vyšetření na protilátky,“ říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek a upřesňuje, že byly již vyšetřeny na protilátky necelé dvě tisícovky pražských zdravotníků.

 

V navazujících fázích se po dohodě s jednotlivými nemocnicemi přistoupilo k vyšetřování personálu urgentních příjmů jednotlivých nemocnic, kde existuje z pohledu hygieniků největší riziko kontaktu zdravotníků s nemocným spalničkami. Tyto kroky se také aktuálně týkají i personálu Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. „Například Nemocnice Na Bulovce na protilátky proti spalničkám již vyšetřila cca 600, Fakultní nemocnice v Motole 560 a Nemocnice Na Homolce 366 svých zaměstnanců,“ upřesňuje počty Jarolímek. Informace od dalších pražských zdravotnických zařízení HSHMP očekává v nejbližší době.

 

V případech, kde se hladina protilátek proti spalničkám ukázala jako nedostatečná, souhlasila hlavní hygienička ČR, na základě návrhu HSHMP, s vyhlášením mimořádného očkování s tím, že Ministerstvo zdravotnictví poskytlo příslušné vakcíny. Z dosud provedených vyšetření pražských zdravotníků mělo nízké či žádné protilátky proti spalničkám 254 z nich. Následně se proto podrobili mimořádnému očkování proti spalničkám.

 

„Aktuálně jsme v úzké spolupráci s jednotlivými ústavními hygieniky a managementem nemocnic a připravujeme přijetí dalšího mimořádného protiepidemického opatření s jasným cílem omezovat šíření spalniček v metropoli,“ popisuje kroky ředitel pražské hygieny Jarolímek s tím, že jedním z připravovaných opatření je vyhlášení opatření obecné povahy - mimořádného očkování u zaměstnanců činných na centrálních příjmech pražských nemocnic. „V této věci jsem 25. dubna oslovil ředitele pražských nemocnic se žádostí o specifikaci a zaslání potřebných dat pro přijetí zvažovaného opatření a s největší pravděpodobností zítra, tj. 3. května dojde k vyhlášení tohoto mimořádného očkování na všechny zaměstnance centrálních příjmů pražských nemocnic,“ dodává Jarolímek. Dle předběžných odhadů, které má HSHMP k dispozici z daných nemocnic, by se počet dotčených zdravotníků pohyboval okolo osmi set lidí. „Toto očkování se ale nebude týkat těch, kteří se prokáží dokladem o dvou aplikovaných dávkách očkovací látky proti spalničkám a osob, které onemocnění prokazatelně prožily a osob, které již byly odebrány na protilátky a jejich hladina byla dostatečná,“ upřesňuje Jarolímek a dodává: „Celkový počet by se tak pohyboval v řádu tří až čtyř stovek lidí“.

 

Hygienici informovali s předstihem také dětské praktiky


Prostřednictvím Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost HSHMP informovala již 30. 1. 2018 o zvyšujícím se výskytu onemocnění spalničkami v Praze všechny pražské dětské praktické lékaře, protože začínající spalničky se mohou podobat i jiným nemocem. „Chtěli jsme, aby pražští pediatři brali spalničky více na zřetel a již na konci ledna, kdy počet případů byl v Praze v řádu jednotek, jsme je proto informovali tímto dopisem,“ popisuje kroky hygieniků Jarolímek a upozorňuje na to, že v uplynulých týdnech navíc zaměstnanci pražské hygieny ještě všech zhruba 260 pražských ordinací dětských praktických lékařů obvolali a o možných rizicích spojených s výskytem spalniček v metropoli je osobně informovali. „V rámci součinnosti jsme vyzvali personál ordinací dětských praktických lékařů k vyšetření na protilátky proti spalničkám,“ říká šéf pražských hygieniků Jarolímek a dodává: „Na základě výsledků vyšetření bylo následně proti spalničkám naočkováno 36 zaměstnanců ordinací pražských praktických dětských lékařů“. 

 

Hygienici informovali také praktické lékaře pro dospělé

 

Informace o zvýšeném výskytu spalniček v hlavním městě zazněla z popudu hygieniků také na IX. Jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která se o uplynulém víkendu uskutečnila v Praze ve Slovanském domě. I zde zaznělo doporučení ohledně kontroly protilátek proti spalničkám u personálu ordinací pražských praktických lékařů pro dospělé a v případě potřeby apel na přeočkování proti spalničkám.

 

Mravenčí práce pražských hygieniků

 

Pražská hygiena za dobu výskytu spalniček v Praze od začátku letošního roku k dnešnímu dni vydala zatím celkem 781 úředních rozhodnutí, kterými konkrétním osobám uložila zvýšené lékařské dohledy nebo karanténu.

 

Testem na míru hladiny protilátek proti spalničkám prošlo také 31 zaměstnanců protiepidemického odboru HSHMP. Jde o ty zaměstnance HSHMP, kteří přímo v terénu řeší výskyt spalniček a provádí jednotlivá šetření. Kvůli nízké hladině protilátek byli 2 zaměstnanci pražské hygieny proti spalničkám přeočkováni.

 

Pražská hygiena o vývoji otevřeně a průběžně informuje širokou veřejnost

 

Od samého počátku výskytu spalniček v Praze HSHMP o daných skutečnostech a průběžném vývoji informuje také širokou pražskou veřejnost. Učinila tak prostřednictvím dvou obsáhlých tiskových zpráv ve dnech 2. 3. a 11. 4. 2018 a dále dílčích informacích ve dnech 20. a 27. 4. 2018. Všechny zmiňované materiály jsou uveřejněny na internetových stránkách pražské hygieny www.hygpraha.cz a byly v daný okamžik předány hromadným sdělovacím prostředkům. „V předmětné věci jsme o spalničkách informovali také všechny sdělovací prostředky, které se na nás obrátily a to ve více než 30 případech. Mám tak za to, že zaměstnanci našeho protiepidemického odboru plní beze zbytku své povinnosti a to dokonce vysoce nad rámec jejich povinností. Jsme od začátku velmi proaktivní a i díky těmto krokům se počet případů nepohybuje v mnohem vyšších hodnotách. Z tohoto důvodu je třeba poděkovat jednak všem našim zaměstnancům, kteří tuto skutečně mravenčí práci dělají, ale i za součinnost a spolupráci kolegům v dotčených zdravotnických zařízeních,“ dodává Jarolímek.

 

 

V Praze 2. května 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel