Příměstské tábory - informace

Letní dětská rekreace probíhá každoročně v několika formách: jako stanové či stálé tábory v rekreačních zařízeních, tematické tábory a kurzy, putovní tábory a příměstské tábory.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se zabývá pouze těmi akcemi, které jsou spojeny s organizovaným pobytem dětí (tedy s ubytováním) bez rodičů či osob v poměru rodinném či obdobném, ke kterým má zmocnění ke státnímu zdravotnímu dozoru ze zákona. Z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jde dle ust. § 8 odst. 1 o zotavovací akce (organizovaný pobyt pro 30 a více dětí na dobu delší než 5 dní včetně výchovně rekreačního tábora) a dle ust. § 12 o jiné podobné akce pro děti ve zjednodušené formě pro menší počet dětí či na dobu kratší než 5 dnů. Na obou těchto typech akcí se provádí státní zdravotní dozor – kontroly nad plněním povinností uložených uvedeným zákonem a prováděcím předpisem (vyhláškou č.106/2001 Sb. v platném znění).


Na zotavovacích akcích se kontroly provádí častěji, minimálně v polovině ohlášených akcí a dle potřeby. V případě jiných podobných akcí se provádí kontroly většinou na základě podnětů na nedostatky podaných veřejností. Ohlašování jiných podobných akcí není totiž ze zákona povinné. Základní údaje o obou typech akcí lze nalézt na stránkách www.mzcr.cz a www.taboryinfo.cz.


Na výsledky kontrol za území hlavního města Prahy se lze informovat na odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP.

 

Vše výše uvedené se netýká letních příměstských táborů. Tyto aktivity nemají stanoveny zákonné povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví a tudíž nejsou HSHMP kontrolovány. Jsou to aktivity zpravidla na územích měst pořádané nejrůznějšími subjekty v pracovní dny. Jejich činnost většinou účelově vzniká pouze na dobu letních a jiných prázdnin.  Nabídka těchto akcí je velmi široká - co do náplně i podmínek. Rodiče mohou vybírat hlavně podle zaměření nejvhodnější typ akce pro své děti.


Zde je na místě rodiče upozornit, že výběru takové aktivity pro své děti by měli věnovat přinejmenším stejnou pozornost, jako výběru letního tábora.

 

1. Především by mělo být zřejmé, kdo tábor pořádá. Přednostně lze doporučit aktivity těch subjektů, které celoročně pracují s dětmi. Přesto je dobré ověřit si pomocí internetu a osobních zkušeností reference na konkrétní aktivity.
2. Důvěryhodnější akce bude nejen ta, o které lze získat co nejvíce informací, ale především ta, jejíž pořadatel si vyžádá i informace od rodičů - o případných zdravotních omezeních dítěte, dietě či alergii, plaveckých schopnostech. Důležité je vzájemné poskytnutí telefonických kontaktů. Dále je velmi vhodné, aby někdo z osob zabezpečující tyto aktivity měl kurz první pomoci. 
3. Rodiče by měli dostat úplnou informaci o tom, co vše je v ceně. Pokud je nabízeno stravování formou oběda či svačin, je plně na místě požadovat jídelníček a informaci o výrobci pokrmu. Pokrmy připravované v provozovnách stravovacích služeb (školní jídelny, menzy, restaurace, bufety) a tamtéž konzumované by neměly znamenat možné ohrožení zdraví dítěte, jsou pravidelně kontrolovány. Určitým problémem může být manipulace s pokrmy laickou nepoučenou osobou při dalším převážení a vydávání pokrmu.
4. Pokud je dítě vybaveno vlastní doma připravenou svačinou, měla by svačina obsahovat především trvanlivé potraviny nepodléhající snadné zkáze nebo by měla být zajištěna možnost její úchovy v chladícím zařízení.
5. Vždy je nutno myslet na celodenní pitný režim - rodiče by měli obdržet informaci, jakým konkrétním způsobem bude pití zajištěno, případně vybavit dítě vlastním nápojem vhodného typu.
6. I ve městech je nutno myslet na prevenci a chránit dítě před přisátím klíštěte, pokud se bude během akce pohybovat v zeleni. Po návratu dítěte se pak vždy přesvědčit, zda si dítě nějaké klíště nepřineslo domů.

 

Pokud příměstský tábor poskytuje i ubytování, měl by již plnit požadavky na zotavovací či jiné podobné akce, byť se odehrává na území města.  Pak je na místě ověřit si na odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP, zda je tato aktivita ohlášena.

 

V Praze 2. 6. 2016

 

MUDr. Blanka Kučerová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých