Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci své činnosti, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zaměřuje na kontroly fyzických i právnických osob poskytujících stravovací služby. Místem kontroly mohou být například restaurace či jídelny.

 

V období od 1. ledna do 30. června 2019 vykonala HSHMP celkem 1220 kontrol stravovacích zařízení. Kontroly pražských hygieniků se uskutečnily zejména v restauracích, provozovnách závodního stravování a kavárnách. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období pražští hygienici udělili celkem 225 sankcí v celkové výši  1 214 000 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé 8 napomenutí. V 1. pololetí 2019 bylo vydáno 11 opatření, z toho 8x nařízení provedení sanitace, 1x okamžité uzavření provozovny a pozastavení činnosti a 2x pozastavení uvedení výrobků do tržní sítě.

 

V rámci státního zdravotního dozoru, který na území hlavního města realizujeme, jsou rovněž odebírány vzorky pokrmů a surovin k mikrobiologickým a chemickým rozborům i senzorickému posouzení. K 30. 6. 2019  bylo odebráno 223 vzorků, z nichž 10 odebraných vzorků nevyhovělo. Jednalo se o 5 vzorků zmrzlin, 1 vzorek kuřecího masa, 1 vzorek krůtího masa, 1 vzorek těstovin – lasagne, 1 vzorek syrového masa a 1 vzorek salátu Wakame.

 

Obrázek 1: Ilustrační foto

 

Zdroj: pixabay.com

 

Mezi nejčastější nedostatky, které pražští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků a to ve 100 případech. Dále se jednalo o nedostatky v požadavcích na příjem a skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů (v 99 případech), v požadavcích na hygienu provozu (v 91 případech) a na ochranu potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci (v 85 případech). Pražští hygienici zaznamenali také nedostatky v obecných požadavcích na potravinářské prostory a to v 83 případech, dále v 41 případech byly nalezeny potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti či data použitelnosti.

 

V 74 případech pak nebyly dodrženy postupy založené na zásadách HACCP. HACCP je preventivní systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s přípravou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli.

 

Nutno podotknout, že primárním cílem během kontrolní činnosti HSHMP není represe a z toho plynoucí udělení sankcí a finančního postihu. Právě naopak. Snahou HSHMP je během kontrolní činnosti provozovatelům prakticky vysvětlit důvody nutnosti hygienické předpisy dodržovat. Finanční sankce HSHMP ukládá ve skutečně odůvodněných případech.

 

V Praze dne 20. 8. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání