Ve všech krajích přetrvává komunitní šíření onemocnění COVID-19-hodnocení epidemiologické situace v Praze

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví k aktuální epidemiologické situaci onemocnění covid-19 v ČR:

 


Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo aktuální epidemiologickou situaci a aktualizovalo stupně pohotovosti. Všechny kraje jsou nadále zařazené do třetího stupně pohotovosti, který značí komunitní šíření onemocnění COVID-19 a také nárůst počtu nemocných, kteří potřebují hospitalizaci.

 

 

Zařazení jednotlivých krajů do červeného stupně pohotovosti proběhlo na základě analýzy příslušných parametrů. Jedná se např. o epidemiologická kritéria, denní přírůstky pozitivně diagnostikovaných pacientů, týdenní a 14denní trendy, počty hospitalizací nebo o přítomnost komunitního šíření dle hlášení KHS.

 

„Nepříznivá epidemiologická situace napříč kraji nadále přetrvává. Veškerá rozhodnutí, která činíme, jsou prováděna na základě dat a data musíme sdílet. Zároveň je nutné, aby data byla pro všechny srozumitelná a po předchozí diskusi s odborníky napříč různými obory. Chtěl bych zároveň apelovat na všechny občany, aby daná opatření dodržovali. Je to právě zodpovědné chování, které je hlavním předpokladem pro stabilizaci epidemiologické situace,“ řekl k aktuálnímu stavu ohledně epidemie ministr zdravotnictví Jan Blatný.

 

 

„Denní incidence případů onemocnění COVID-19 v rámci komunitního přenosu má stále setrvalý trend. I nadále panuje narůstající riziko komunitního šíření, které je spojeno se statisticky významnou eskalací trendů a s rizikem zásahu zranitelných skupin obyvatel,“ popisuje důvody zařazení všech krajů do třetího stupně pohotovosti hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.


Prezentace:


 

„Primárně jsou zaznamenávaný případy v souvislosti s výskytem v rodině nebo na pracovišti. Rizikový a negativním aspektem je narůstající počet záchytu ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, a to jak u zdravotníků/sociálních pracovníků, tak u pacientů/klientů, což společně s vysokými přírůstky v seniorní populaci a často polymorbidním stavem klientů zařízení, vede k zvýšenému počtu nových hospitalizací, včetně hospitalizací na JIP,“ dodává hlavní hygienička.

 

Počty denních přírůstků pozitivních případů onemocnění COVID19 stále korelují s počtem testů, které odběrová centra provedou. Jejich počet překračuje v některých dnech i hranici 45 tisíc.

 


HODNOCENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVÍ AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE covid-19 v Praze

(sekce hlavní hygieničky ČR)
 

Na území hlavního města Prahy (HMP) i nadále pozorujeme výrazný výskyt onemocnění COVID-19, průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je přes 1 200 případů (v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 98 případů). Tyto vysoké denní přírůstky se pak projevují ve sledovaném parametru počtu případu za 14 dní, aktuálně tato hodnota v Praze přesahuje 1 300 případů na 100 tisíc obyvatel. V posledních dnech však zaznamenáváme v Praze mírnou stagnaci, nedochází již k eskalaci případů v celkovém počtu. Přes tento mírně příznivý trend posledních dní stále stoupají počty případů, u nichž není znám zdroj nákazy, což ukazuje na přetrvávající komunitní šíření onemocnění a potenciál dalšího šíření onemocnění v populaci je tak nadále velmi vysoký, onemocnění masivně prochází populací napříč všemi věkovými kategoriemi, toto dokladuje i vysoký počet pozitivních záchytů na počet testovaných osob (27 %). Co se týče věkové struktury případů, tak i nadále platí, že z větší části jsou případy zaznamenávány u mladší a střední generace, s převážně bezpříznakovým nebo mírným průběhem onemocnění, bohužel však vzhledem k vysokému počtu nově diagnostikovaných případů přibývá počet případů ve zranitelných/seniorních skupinách obyvatel, což sebou přináší i vyšší počet hospitalizovaných osob, včetně hospitalizací na jednotkách intenzivní péče, tj. pacientů v těžkém stavu. Negativním aspektem je nárůst podílu případů u osob starších 65 let, který se pohybuje okolo 15 % z celkového počtu případů hlášených v HMP, a tak i vzhledem k denním přírůstkům je počet pozitivních záchytů u osob seniorního vyšší než v minulém týdnu (denní průměr za posledních 7 dní je 190 případů ve věkové kategorii 65+), což dokresluje negativní trend situace v Praze. Primárně jsou zaznamenávaný případy v souvislosti s výskytem v rodině nebo na pracovišti. Rizikový a negativním aspektem je narůstající počet záchytu ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, a to jak u zdravotníků/sociálních pracovníků, tak u pacientů/klientů, což společně s vysokým přírůstky v seniorní populaci a často polymorbidním stavem klientů zařízení vede k zvýšenému počtu nových hospitalizací, včetně hospitalizací na JIP. Pokud by tento negativní trend pokračoval i nadále, dojde k tlaku na kapacity lůžkové a intenzivní péče. Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech. Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění COVID-19 je v HMP i nadále zhoršená a vykazuje všechny znaky komunitního přenosu, což společně s vysokými denními přírůstky, včetně záchytu u seniorní populace a nárůstem počtu hospitalizací, včetně hospitalizací v těžkém stavu, řadí Prahu nadále do stupně pohotovosti III, tzv. červené zóny.

 

„Opatření, která byla přijata mají velký potenciál zpomalit šíření viru. Nadcházející dva týdny mohou představovat bod zlomu, kdy může dojít ke zlepšení epidemiologické situace, a následně pak ke snížení tlaku na nemocniční péči. Pozitivní zprávou také je, že aktuální vývoj nekopíruje vysoce rizikové scénáře. To se projevuje také na hodnotě reprodukčního čísla R, které je 1,13,“ uvádí ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

 

„Pro další zlepšování situace je ale velmi důležité dodržovat stávající opatření. V opačném případě by hrozilo, že se počty pozitivně diagnostikovaných pacientů opět zvýší a současně opět naroste tlak na nemocniční kapacity,“ dodává ředitel Dušek.

„Lůžkové kapacity intenzivní péče jsou nadále dostatečné, a to včetně kapacit přístrojů. Vytíženost zdravotnického personálu je ale přesto enormní a v některých krajích na hranici dostačujícího počtu. Situaci komplikují také počty nakažených zdravotníků, které mají vliv na celkovou kapacitu systému. Posilujeme proto počty nezbytného zdravotnického personálu, zmínil ohledně intenzivní a lůžkové péče předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

 

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v České republice přistoupila Vláda ČR k dalším plošným opatřením. Týkají se např. zákazu nočního vycházení nebo povinného zavedení home office, pokud to povaha práce umožňuje.

 

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR najdete na této interaktivní mapě. Mimořádná a ochranná opatření a lokální nařízení orgánů ochrany veřejného zdraví nebo krajských hygienických stanic jsou k dispozici na webových stránkách ke koronaviru

 

V Praze 30.10.2020

 

Mgr. Kryštof Berka
Ministerstvo zdravotnictví
odbor komunikace s veřejností

tiskové oddělení