Příjezd z ciziny se nově hlásí pomocí on-line formuláře, již ne přímo hygienické stanici

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, informuje o aktualizaci systému omezení překračování státní hranice ČR, která vstoupila v účinnost dne 21.9. 2020. 

Novinku představuje spuštění online příjezdového formuláře , který musí před příjezdem do ČR vyplnit všechny osoby, jež pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Samotný příjezd se již HSHMP nehlásí, k tomuto kroku slouží nový online příjezdový formulář.

 

Díky formuláři obdrží hygienické stanice nezbytné údaje pro provedení případného epidemiologického šetření u osob, které přijíždějí ze zemí, kde je zvýšené riziko nákazy onemocněním COVID-19. Jde o preventivní ochranné opatření, které snižuje riziko zavlečení onemocnění ze zahraničí a omezuje jeho další šíření uvnitř ČR.Formulář naleznou cestující na stránkách www.prijezdovyformular.cz.


Formulář je možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení a prokázat se jím při příjezdu do ČR. Součástí formuláře je také sekce o spolucestujících, kterou je nutné vyplnit jen v případě, že se jedná o rodinné příslušníky mladší 18 let. Tyto osoby tedy nevyplňují svůj vlastní formulář, ale jsou součástí formuláře, který vyplní dospělá osoba.

 

Po vyplnění a odeslání formuláře bude na e-mail uvedený ve formuláři odesláno uživateli potvrzení o vyplnění. E-mail obsahuje QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vyplněných údajů. QR kód po načtení v libovolném mobilním telefonu zobrazí online verzi daného potvrzení pro ověření. Zobrazené ověření obsahuje všechny vyplněné údaje.


  • Kromě toho je nutné podstoupit i test na přítomnost COVID-19 do 5 dnů od vstupu na území ČR na vlastní náklady.

  • Test je možné absolvovat a uhradit na některém z několika odběrových center https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/HSHMP doporučuje se na test předem elektronicky či telefonicky objednat v závislosti na podmínkách stanovených jednotlivými odběrovými místy.

  • Výsledek testu je nutné oznámit hygienické stanici nově nejpozději do 7 dnů od příjezdu do ČR.

Do oznámení výsledku testu mají cestovatelé z těchto oblastí omezený především volný pohyb.

 

Cizinci nemohou vstoupit na pracoviště a studenti do školy, pokud zaměstnavateli či vzdělávací instituci nepředloží negativní test na covid-19.


Problematiku ve všemi podrobnostmi a výjimkami celistvě upravuje

a


HSHMP občany upozorňuje, že je nezbytně nutné u předávání výsledků testů na covid-19 uvádět kompletní údaje o dané osobě v následující zřetelné formě:

 

 

Bez takto zřetelně sdělených údajů není možné zpracovávat příslušné dílčí úřední kroky upravující karanténní či izolační opatření.


Hygienická stanice hlavního města Prahy má pro hlášení návratu ze zahraničí i předávání výsledků absolvovaných testů zřízenu speciální elektronickou adresu covid-hc@hygpraha.cz


Na tuto elektronickou adresu není možné v žádném případě směřovat jakákoli jiná podání, která se netýkají návratu ze zahraničí. Ty je nadále nutné směřovat na obecnou elektronickou adresu podatelna@hygpraha.cz.


Pro případné telefonické konzultace v dané problematice je možné využít operátorů na bezplatné informační lince o koronaviru na telefonním čísle 1221.

 


► Aktuálně o koronaviru - SPECIALIZOVANÁ INTETNETOVÁ STRÁNKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 - OBSAHUJE KOMPLEXNÍ INFORMACE (denně aktualizováno)  


 

Podle aktuálního, nově platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví dále mimo jiné již nebude u zahraničních zaměstnanců vyžadován druhý test po 14 dnech. Zároveň již nebude platit zákaz vstupu na území České republiky u cizinců, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti, a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí.

 

Co se týče testování v jiných zemích EU, nově budou uznávány PCR testy i z těchto zemí, ale ne starší 72 hodin. Výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici. Mezi členské státy Evropské unie se pro účely tohoto mimořádného opatření řadí i Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát. 

V Praze 23. 9.2020

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví