Jaké podmínky musím splňovat, abych mohl provozovat stánek s občerstvením v rámci jednorázové akce?

Odpověď:

 

 1. Pro pracovníky stánků musí být k dispozici zařízení pro udržování odpovídající osobní hygieny (včetně zařízení pro hygienické mytí a osušování rukou, hygienické sanitární systémy a příslušenství pro převlékání s možností odděleného uložení pracovního a civilního oděvu). Tento požadavek vychází z kapitoly II. čl. 4 odst. 2, příloha II kapitola III bod. 2  písm. a)  Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) 852/2004 o hygieně potravin a  z ustanovení § 54, bod 2, Nařízení  vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
   
 2. S ohledem na sortiment musí být odpovídajícím způsobem zajištěno čištění a podle potřeby dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení;  k tomuto účelu je třeba instalovat v rámci trhu technologický dřez s přívodem teplé a studené vody a pro dodržení úrovně čistoty a pořádku  instalovat v rámci trhu  úklidovou výlevku s přívodem teplé a studené vody. Tento požadavek je zakotven v kapitole II. čl. 4 odst. 2, příloha II kapitola III bod 2 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  852/2004 o hygieně potravin.
   
 3. U prodejních stánků pro prodej nebalených potravin, s výjimkou sortimentu ovoce a zeleniny, musí být k dispozici odpovídající přívod tekoucí teplé a studené vody napojením na zdroj pitné vody nebo  na  mobilní zásobníky originálně balené pitné vody.  Požadavek vyplývá  z  kapitoly II čl. 4 odst. 2, příloha II  kapitola III  bod 2 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/2004 o hygieně potravin. Tento typ stánků je třeba technicky zabezpečit ze všech stran zakrytím v takové míře, aby byly potraviny chráněny proti jakékoli kontaminaci. Splnění tohoto požadavku je vázáno na  kapitolu II čl. 4 odst. 2, příloha II kapitola IX bod 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/2004 o hygieně potravin. 
   
 4. Prodejní stánky s přípravou a prodejem rychlého občerstvení musí být  napojeny na zdroj pitné vody  - mobilní zásobník pitné vody lze z hlediska zajištění zdravotní nezávadnosti občerstvení akceptovat pouze v případě jednorázových krátkodobých  akcí. Tento požadavek vyplývá  z  kapitoly II čl. 4 odst. 2, příloha II  kapitola III  bod 2 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/2004 o hygieně potravin.
   
 5. Pro skladování a vystavování potravin  musí být k dispozici odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro potraviny, aby byla zachována jejich zdravotní nezávadnost, tj. vyloučit riziko kontaminace, v případě potřeby zajistit chlazení (dodržení chladicího řetězce zajistí instalace chladicího nebo mrazicího zařízení). Všechny potraviny musí být chráněny před osluněním. Tento požadavek vyplývá  z kapitoly II čl. 4 odst. 2, příloha II kapitola III bod 2 písm. g)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/2004 o hygieně potravin.
   
 6. K zajištění ochrany okolí a zabránění výskytu škůdců musí být odpovídajícím způsobem řešeno skladování a likvidace odpadků z provozu trhu. Splnění tohoto požadavku je vázáno na kapitolu II čl. 4 odst. 2,  příloha II kapitola III bod 2 písm. f).
   
 7. Pro provozování místa pro prodej a poskytování služeb s charakterem trhu na území hlavního města Prahy  je závazné Nařízení  č. 16/2005 Sb., hlavního města Prahy, v platném znění, kterým se vydává tržní řád.