Aktuální změna požadavků na podmínky účasti dětí a fyzických osob na škole v přírodě a zotavovací akci

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze informuje především rodičovskou veřejnost, že novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon o specifických zdravotních službách) došlo s platností od 1. 11. 2017 k očekávané změně v platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku. Tento posudek je v platnosti po celou dobu, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte.

 

Provozovatel školy v přírodě a zotavovací akce smí na akci přijmout pouze zdravotně způsobilé dítě. Zdravotní způsobilost potvrzuje vždy lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Tento posudek předkládá zákonný zástupce dítěte při nástupu na akci jejímu provozovateli, který má povinnost tento posudek vrátit. Pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte po dobu 2 let od data vystavení posudku, lze tedy tento posudek opakovaně předkládat na všechny akce. Zotavovací akcí se rozumí každý organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dní. Může se tedy jednat nejen o letní dětský tábor, ale i o lyžařský výcvik, sportovní a jiná soustředění a jiné akce. Došlo tak ke sladění délky platnosti posudku s četností preventivních kontrol dětí jednou za 2 roky.

 

Další drobnou změnou je rozšíření odborností lékaře, který vydává posudek o zdravotní způsobilosti fyzické osobě, která se účastní zotavovacích akcích a škol v přírodě jako dozor. Dosud byl v zákoně uveden pouze lékař oboru všeobecné praktické lékařství. Novelou byla odbornost lékaře rozšířena o praktického lékaře pro děti a dorost. Tato změna reaguje na praxi, kdy jako dozor může být na akci přítomna i osoba mladší 18 let (tzv. praktikanti).

 

Aktuální stav textu části zákona o ochraně veřejného zdraví týkající se škol v přírodě a zotavovacích akcí s vyznačenými změnami je uveden v příloze tohoto sdělení.

 


V Praze dne 14. prosince 2017

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel