Dětská skupina

Dětská skupina je další forma péče o předškolní děti v ČR. Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (v textu dále „zákon o dětské skupině“) umožňuje zaměstnavatelům zřídit či pořídit pro své zaměstnance zařízení pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Tuto službu může poskytovat nezisková sféra oblasti předškolní péče o děti. Nadále tedy budou vedle sebe existovat mateřské školy, provozovny živností zabývající se různou formou o péči o děti, dětské skupiny a další nezisková zařízení pro děti předškolního věku.

Dětská skupina vznikla jako důsledek nedostatků míst nejen v mateřských školách, ale především v zařízeních typu jesle, sloužících pro nejmenší děti.

 

Zákon o dětské skupině nabyl účinnosti dnem 29. 11. 2014. Dětskou skupinou se rozumí pravidelná péče o děti výše uvedeného věku v kolektivu, poskytovaná mimo domácnost (§ 2).
Novelou tohoto zákona byl pobyt dítěte upřesněn na minimálně 6 hodin denně. Na rozdíl od mateřské školy není dětská skupina součástí vzdělávacího systému.
Původní povinná evidence pro všechny aktivity tohoto typu byla zrušena (zrušením § 25 zákona o dětské skupině). Zrušením tohoto ustanovení však došlo i ke zrušení poslední věty tohoto paragrafu, a to:
 

„Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne zápisu do evidence poskytovatelů se tato fyzická nebo právnická osoba považuje za poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona.“

 

Tedy službou péče o dítě v dětské skupině se stává činnost až na základě zápisu do evidence poskytovatelů MPSV.
Poskytovatelem služby se může stát zaměstnavatel pro své zaměstnance, případně službu může poskytovat i již zřízené neziskové zařízení (§ 3).

 

Jak zřídit dětskou skupinu?


Oprávnění k poskytování služby „dětská skupina“ vzniká zápisem do evidence poskytovatelů vedené MPSV. Formulář žádosti lze nalézt na jejich webových stránkách – www.mpsv.cz. Vedle dokumentů stanovených zákonem o dětské skupině (uvedených v § 16), je třeba doložit závazné stanovisko místně příslušné hygienické stanice. Toto stanovisko je dokladem, že zařízení splňuje hygienické požadavky na prostory, stravování a provoz pro dětskou skupinu.

 

Jak získat závazné stanovisko hygienické stanice?


Žádost je nutno podat do podatelny hygienické stanice, vyřizovat ji bude odbor hygieny dětí a mladistvých. Formulář žádosti je přílohou tohoto sdělení. Žádost lze podat i prostým dopisem, použití formuláře není povinné.

 

Žádost musí být doložena:


1. kolaudačním rozhodnutím ke zvažovaným prostorám:
Služba může být poskytována pouze v prostorách, které splňují požadavky na byty, obytné místnosti či pobytové místnosti. Mohou nastat tyto případy:
a) jedná se o zkolaudované zařízení pro předškolní děti – tyto prostory zpravidla odpovídají stavebně technickým požadavkům na prostory pro dětskou skupinu; postačí tedy předložit původní kolaudační rozhodnutí
b) jedná se o prostory zkolaudované jako byt, obytná či pobytová místnost (kancelář, ordinace, učebna atp.), tedy stavba rovněž odpovídá základním stavebně technickým požadavkům, je však nutno nejprve projednat změnu užívání stavby se stavebním úřadem
c) prostory budou teprve budovány - zde rovněž proběhne samostatné stavební řízení.

 

Tento doklad je vyžadován proto, že stavba, kde budou prostory pro dětskou skupinu, musí splňovat vedle hygienických požadavků rovněž technické požadavky na stavby (§ 14). K doložení splnění technických požadavků na stavby je kompetentní stavební úřad, který si zpravidla vyžádá stanovisko hygienické stanice a hasičů. Nezřídka se stává, že vnitřní prostory mohou vyhovovat stanoveným hygienickým požadavkům např. na byt, ale protože jsou výše než ve druhém nadzemním podlaží, hasiči změnu užívání stavby z bytu na zařízení pro předškolní děti neschválí.

 

2. popisem provozu dětské skupiny:

V popisu provozu je nutno uvést: kapacitu zařízení, dobu provozu, jak bude zajištěn pobyt venku, vybavení jednotlivých prostor (pro účely šatny, místnosti pro denní pobyt a odpočinek, počet hygienických zařízení, zajištění podmínek pro úklid a sanitaci nočníků, nakládání s prádlem), předpokládaný počet personálu a zázemí pro něj.


3. popisem způsobu stravování (§ 8), vybavení - netřeba uvádět smlouvu s poskytovatelem stravy.

 

Jak je to s výjimkami z hygienických požadavků:


Novela zákona o dětské skupině umožňuje povolit výjimku z hygienických požadavků v těch případech, kdy nebude ohrožena ochrana zdraví dětí u skupin do 12 dětí. U skupin nad 12 dětí je tato možnost udělení výjimky stanovena obdobně jako u mateřských škol zákonem o ochraně veřejného zdraví. Může se stát, že stávající dětské zařízení nebude v nějakém jednotlivém parametru vyhovovat požadavkům pro dětskou skupinu, pak lze požádat o výjimku, pakli-že žadatel uvede náhradní opatření, která bodu daný nedostatek kompenzovat do té míry, že nebude ohroženo zdraví dětí.
Pokud taková situace nastane, je třeba řízení o výjimce vést dříve než řízení o vydání závazného stanoviska k evidenci dětské skupiny, neboť toto stanovisko osvědčuje, že podmínky prostoru a provozu dětské skupiny splňují zákonné požadavky.

 

Hygienická služba stejně tak jako veřejnost sbírá zkušenosti s touto novou formou péče o děti, která bude rovněž zahrnovat péči ranou o ty nejmenší. Záměr transformovat dosavadní předškolní zařízení či zřídit nové je vždy možno s odborem hygieny dětí a mladistvých konzultovat.

Přehled legislativy dětské skupiny:

  •  zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 127/2015 Sb.
  •  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ustanovení § 7, § 23 a souvisejících, § 50
  •  vyhláška č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
  •  vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. – požadavky pro předškolní zařízení
  •  obecně platné předpisy pro stravovací služby – přiměřeně rozsahu poskytované služby
  •  obecně platné předpisy pro zaměstnavatele

 


 

Přílohy