HSHMP zveřejňuje Národní program řešení problematiky HIV/AIDS schválený vládou

Hygienická stanice hlavního města Prahy poskytuje veřejnosti zajímavou informaci, že Vláda ČR schválila svým usnesením dne 29. listopadu 2017  koncepční dokument „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období 2018 – 2022“ (dále jen „Národní program HIV/AIDS“).  Hlavní cíl programu je podle jeho  obsahu zaměřen na snížení počtu nových případů infekce HIV v populaci ČR vzhledem k údajům za rok 2016 do roku 2022 o 25 procent. Tohoto hlavního cíle má být  dosaženo prostřednictvím dílčích cílů.

 

Národní HIV/AIDS v ČR je koncepčním dokumentem České republiky pro mezirezortní a mezioborové řešení problematiky infekce HIV. Aktualizuje předchozí program v souladu se stavem vědeckého poznání v oblasti infekce HIV a účinných řešeních souvisejících problémů.

 

Národní program HIV/AIDS definuje v komplexní a koncepční rovině základní východiska a směry řešení problému infekce HIV, principy a přístupy, na kterých řešení problematiky staví, a stanovuje cíle a priority, kterých se snaží dosáhnout při realizaci opatření na období pěti let. Součástí Národního programu HIV/AIDS je soubor konkrétních opatření, který směřuje k dosažení stanovených cílů.

 

Národní program HIV/AIDS koordinuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Mezioborovým a mezirezortním koordinačním orgánem sloužícím k tvorbě a průběžnému sledování realizace Národního programu HIV/AIDS je mezirezortní Koordinační pracovní skupina Národního programu HIV/AIDS ustavená ministrem zdravotnictví.

 

Kompletní znění dokumentu je v příloze.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-v-ceske-republice-na-obdobi-2018-_14810_5.html

 

V Praze dne 25. ledna 2018

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí