Informace k délce stanovené karantény v případě zjištěného rizikového kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou ve škole/školském zařízení

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") publikuje vysvětlující informaci k otázce délky karantény v případě zjištěného rizikového kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou ve škole/školském zařízení. Vysvětlující informace je vydávána v souvislosti s opakujícími se dotazy ze stran laické veřejnosti, které ilustrují určité neporozumění celkovým souvislostem v rámci řešené problematiky. Informace byla prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy a úřadů správních obvodů hlavního města Prahy postoupena jednotlivým školám s prosbou o předání též zástupcům rodičů. 

 

  

 


Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 2. března 2021 mimořádné opatření, č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, které bylo aktualizováno dne 14. června 2021, pod čj.: MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN, podle kterého postupují orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice) v případě zjištěného rizikového kontaktu, a to nejen ve školském prostředí ale toto opatření platí obecně pro celou populaci.

 

Z výše citovaného mimořádného opatření vyplývá, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém/rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se nařídí karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 14 dnech ukončí.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

Na základě výše uvedeného HSHMP sděluje, že v případě nařízené karantény, platí stejná pravidla pro celou populaci včetně dětí a žáků/studentů, tj. nelze ukončit respektive zkrátit dobu karantény na základě negativního PCR výsledku. Doba karantény je stanovena s ohledem na aktuální informace o onemocnění COVID-19 a zahrnuje celé období tzv. inkubační doby.  Inkubační doba představuje období mezi vstupem infekčního původce do organismu a prvním nástupem prvních klinických příznaků či symptomů onemocnění COVID-19.

 

Karanténa se nevztahuje na plně očkované, bezpříznakové osoby.

 

Mimořádné opatření MZ ČR nařízení izolace a karantény, s účinností od 3. 3. 2021 do odvolání
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-izolace-a-karant%C3%A9ny-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-3.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
odkaz na úřední desku MZ:
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-izolace-a-karanteny-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani/

 

 

Změna mimořádného opatření MZ ČR ze dne 2. 3. 2021 k nařízení izolace a karantény, s účinností od 15. 6. 2021 do odvoláníaktualizace k 15. 6. 2021 (změna karantény očkovaných)

 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-2-3-2021-k-narizeni-izolace-a-karanteny-s-ucinnosti-od-15-6-2021-do-odvolani.pdf  
odkaz na úřední desku MZ:  
https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-2-3-2021-k-narizeni-izolace-a-karanteny-s-ucinnosti-od-15-6-2021-do-odvolani/  

 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu .

 

Osoba, která poruší nařízenou karanténu, může být zdrojem nákazy pro ostatní osoby, se kterými přichází do kontaktu a zároveň se vystavuje postihu ze strany příslušné krajské hygienické stanice. Za takový přestupek hrozí obviněnému pokuta, která má zákonem č. 258/2000 Sb. stanovenou maximální výši až 3 000 000 Kč.


INFORMAČNÍ MATERIÁLY K OČKOVÁNÍ:

 


INFORMAČNÍ WEBY K OČKOVÁNÍ:V Praze 30. 9. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy