Informace k platnosti posudku zdravotní způsobilosti pro dítě

Z důvodu častých dotazů ze strany pořadatelů letních táborů pro děti, rodičů dětí a pediatrů zveřejňuje Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informaci o platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.

 


 


Ministerstvo zdravotnictví vydalo, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci s ohledem na výskyt infekce covid-19, „Hygienicko-protiepidemická opatření pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020“ - viz https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf . V tomto dokumentu se mimo jiné doporučuje doložení aktuálního lékařského posudku (posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro dětí a dorost), tj. vydaného v letošním roce.

 

HSHMP k výše uvedenému sděluje, že platnost posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci pro děti je stanovena v § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.

 

Rodiče před nástupem dítěte na zotavovací akci mají povinnost doložit také tzv. bezinfekčnost dítěte, která zohledňuje aktuální zdravotní stav dítěte, kontakt dítěte s infekční osobou a nařízená karanténní opatření v rodině dítěte, a to v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) a c) ve spojení s odst. 3  zákona o ochraně veřejného zdraví.  Toto písemné prohlášení vystavuje zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, a nesmí být starší než jeden den, přičemž rozhodným je datum odjezdu dítěte na zotavovací akci.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že vystavení aktuálního lékařského posudku není povinné, pouze doporučující. Cílem tohoto doporučení je zdůraznit, resp. neopomíjet, posouzení aktuálního zdravotního stavu dítěte. 

 

V Praze 9.6.2020

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých