Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, jsou na Hygienické stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) určeni prošetřovatelé:

 

MUDr. Gacka Slavíková

JUDr. Zdeněk Srb, MBA.

 

Prošetřovatelé přijímají oznámení, a to i anonymně, a prošetřují v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání

  • představeným
  • státním zaměstnancem
  • jiným zaměstnancem
  • osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu

při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. nebo postupem podle jiného právního předpisu.

 

Oznámení je možno učinit zejména:

  • prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznameni@hygpraha.cz nebo
  • v listinné podobě vhozením do schránky umístěné v sídle HSHMP - označené jako „Oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“. Tato schránka se nachází na ochozu ve druhém patře sídla úřadu, vpravo od zadního schodiště a takto určené místo není nahráváno nebo monitorováno kamerovým ani žádným jiným systémem.

 

Při prošetřování oznámení prošetřovatelé postupují podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

 

Oznamovatel má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření.