Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v 1.čtvrtletí 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v období od 1. 1. – 31. 3. 2021 celkem 51 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 19 finančních sankcí v celkové výši 101 100,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

 

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 36 kontrol, podněty se převážně týkaly nedodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 8 kontrol. V 5 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

V provozovnách stravovacích služeb za 1. čtvrtletí 2021 byly zjištěny zejména nedostatky ve značení rozpracovaných pokrmů, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování potravin, v provozní hygieně a v nedodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

 

 

FOTOGRAFIE PROVOZOVEN:

 

 

 

 

 

 

V Praze 9. 4. 2021

 

Ing. Pavel Zikl
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 


 

Přílohy