Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v průběhu 2. čtvrtletí 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v období od 1. 4. – 30. 6. 2021 celkem 219 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 32 finančních sankcí v celkové výši 117 700,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí. Byly vydány
3 opatření – nařízení provedení sanitace.

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 54 kontrol. Podněty se převážně týkaly nedodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 14 kontrol. Ve 3 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Mezi zjištěnými nedostatky se ve 2. čtvrtletí 2021 objevovaly zejména nedostatky v provozní hygieně, skladování potravin, ochraně potravin
a pokrmů před kontaminací a dále v nedodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

 

Graf č. 1

 

 

Graf č. 2

 

 

Obrázky z provozoven:

 

Foto č. 1 – nedostatky ve stavebně technickém stavu provozovny

 


 

Fota č. 2 – 4 – nedostatky v provozní hygieně
 

 

 

 

V Praze 13. 7. 2021

 

Ing. Pavel Zikl

ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání