V rámci kontrol dodržování protikuřáckého zákona udělili pražští hygienici v roce 2018 pokuty za 82 tisíc korun

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se loni v průběhu své dozorové činnosti významně věnovala kontrolám dodržování ustanovení tzv. protikuřáckého zákona v prostředí pražských provozoven poskytujících stravovací služby jakými jsou restaurace, jídelny, bary, hospody a další podobná zařízení. Pražští hygienici takových kontrol v roce 2018 provedli celkem 632, často v úzké spolupráci s Policií ČR. Za  48 zjištěných závad pak udělili pokuty v souhrnné výši 82.000,- Kč. Kromě vlastní kontrolní činnosti se pražští hygienici v dané souvislosti zabývali také 48 podněty, které obdrželi od jednotlivých občanů.

V převážné míře se závady týkaly značení zákazu kouření v provozovně stravovacích služeb, umístění textu zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let,  kouření fyzických osob v provozovně stravovacích služeb a porušení povinnosti provozovatele stravovacích služeb vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo, aby tento prostor opustila.

 

Pražští hygienici si během kontrol všímali i dalších zákonných aspektů, které je nutné při provozování restaurací dodržovat. Kromě pochybení v oblasti dodržování tzv. protikuřáckého zákona se tak setkali i s prohřešky proti dalším právním předpisům. V průběhu roku  udělili 27 sankcí, z toho 22 pokut a 5 napomenutí. Pokuty byly uděleny v celkové, již zmiňované výši 82 000 Kč. Z toho 13 pokut ve výši 40 000 Kč a 5 napomenutí byly vydány jen za porušení  tzv. protikuřáckého zákona. Dalších 9 pokut ve výši 42 000 Kč bylo uděleno za více přestupků, které se týkaly nejen „protikuřáckého“ zákona, ale i zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V těchto případech šlo o nedostatky v provozní a osobní hygieně, skladování a podobně.

 

FOTO č. 1: ilustrační obrázek: nejlepší je nekouřit a chránit tak své zdraví!

 


Zdroj: pixabay.com

 

osvětový leták Státního zdravotního ústavu

"Při rozhodování zda kouřit, nebo nekouřit používejte svůj vlastní rozum..."

(pdf; 780 kB)

 

Zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin a na dalších veřejných místech jako jsou vnitřní prostory obchodních center, zastávky MHD nebo dětská hřiště platí v ČR od 31. května 2017, kdy vstoupil v platnost nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (lidově nazývaný jako tzv. protikuřácký zákon), který nahradil zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Zákon se tedy vztahuje nejen na téma omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek, ale i omezení dostupnosti alkoholických nápojů a organizaci protidrogové politiky.

 

Za kouření v místech, kde je zakázáno, hrozí kuřákovi pokuta až 5000 korun. Pokutu 10.000 korun může dostat majitel restaurace či jiného podobného zařízení za neoznačení provozovny symbolem upozorňujícím na zákaz kouření. Pokutu až 50.000 korun může dostat provozovatel pokud nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo, aby tento prostor opustila. Až 300.000 korun pak může zaplatit majitel, který nevykáže podnapilého mladšího 18 let.

 

Hygienici v tom nejsou sami


V dodržování povinností plynoucích ze zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nejsou hygienici osamoceni. Působnost jednotlivých správních orgánů je řešena v ustanovení § 30 zákona č. 65/2017 Sb. Povinnosti zde tak nemají pouze orgány ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanice, ale kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem má například Policie ČR, obecní policie, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce,  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, obce s rozšířenou působností nebo živnostenské úřady. Povinnosti hygieniků jsou stanoveny v odstavci třetím výše citovaného paragrafu

 

 

FOTO č. 2: ilustrační obrázek

 


Zdroj: pixabay.com

 

Místa možných kontrol


HSHMP je v souladu se zákonem oprávněna kontrolovat dodržování zákazu kouření a zákazu používání elektronických cigaret ve zdravotnických zařízeních, školách a školských zařízeních, dále v zařízeních sociálně právní ochrany dětí (v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení) a ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb.

Kontrolu jednotlivých povinností vyplývajících z tohoto zákona – tedy i to, zda se na místě nekouří či zda je místo označeno symbolem o nekouření, HSHMP provádí v rámci své běžné dozorové činnosti, tzn. v rámci tzv. státního zdravotního dozoru (SZD) nebo na základě podnětů jednotlivých občanů.

 

V Praze 11. 4. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání