Léčení uživatelé nelegálních drog v Česku

V letech 1995–2014 monitorovala situaci v oblasti léčby uživatelů nelegálních psychoaktivních látek v Česku hygienická služba. Z longitudinálního sledování a analýzy dat vyplynuly dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace abúzu návykových látek v celém Česku i v jednotlivých krajích. Spolu se základními epidemiologickými charakteristikami byly hodnoceny také sociodemografické ukazatele. Získané výsledky vypovídají o rostoucím trendu v počtu žádostí o léčbu v české populaci uživatelů drog. Skupina uživatelů opiátů v léčbě pozvolna stárne. Dlouhodobě nejvíce preferovanou užívanou nelegální drogou je metamfetamin aplikovaný injekčně. V průběhu sledovaných let se preference jednotlivých psychoaktivních látek postupně měnila. Preferenci opiátů vystřídaly u prvožadatelů o léčbu kanabinoidy. Nejvyšším stupněm dosaženého vzdělání u uživatelů návykových látek v léčbě je vzdělání základní, z hlediska zaměstnání převažují nezaměstnaní. Během sledovaného období došlo k navýšení průměrného věku mezi všemi léčenými klienty o 5,5 roku. Nejvyšší prevalenci žádostí o léčbu vykazovaly ve sledovaném období kraje Ústecký, Olomoucký, Praha a kraj Vysočina.

 
Obr. 1 Trendy incidence a prevalence a specifické incidence a prevalence (15 - 39 let) v Česku v letech 1995 - 2014 na 100 000 obyvatel

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy, 2016

 

Celé znění článku naleznete v přiloženém dokumentu nebo na webových stránkách http://apps.szu.cz/svi/hygiena/show.php?kat=aktualni.

 

V Praze dne 11. 7. 2016


Ing. Anna Füleová

vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky