Letní dětská rekreace na území hlavního města Prahy v roce 2019 aneb čemu věnovat pozornost při výběru tábora pro své dítě...

Letní dětská rekreace každoročně probíhá v několika formách: jako stanové či stálé tábory v rekreačních zařízeních, tematické tábory a kurzy, putovní tábory a příměstské tábory. Krajské hygienické stanice coby orgány ochrany veřejného zdraví se zabývají pouze těmi akcemi, které jsou spojeny s organizovaným pobytem dětí včetně ubytování bez rodičů, ke kterým mají zmocnění ke státnímu zdravotnímu dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Z pohledu uvedeného zákona jde dle ust. § 8 odst. 1 o zotavovací akce (organizovaný pobyt pro 30 a více dětí na dobu delší než 5 dní včetně výchovně rekreačního tábora) a dle ust. § 12 o jiné podobné akce pro děti ve zjednodušené formě pro menší počet dětí či na dobu kratší než 5 dnů. Na obou těchto typech akcí se provádí státní zdravotní dozor – kontroly nad plněním povinností uložených uvedeným zákonem a prováděcím předpisem - platnou vyhláškou č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. 

 

 

Hlavní město Praha je v tomto ohledu specifickým regionem, neboť většina letních pobytových akcí pro děti probíhá mimo její území. V Praze se konají spíše sportovní soustředění než typické zotavovací akce s využitím školských budov k ubytování účastníků a stravovacích služeb ke stravování. 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") má pro letošní sezónu  ohlášeny 3 letní zotavovací akce. Ve dvou případech jde o sportovní soustředění a v jednom o mezinárodní dětský tábor - vesničku  s celkovým počtem 378 účastníků. V roce 2018 měli pražští hygienici na území města ohlášeny jen dvě zotavovací akce – sportovní soustředění. Kontrola byla provedena u obou akcí. Došlo k uložení jedné finanční sankce ve výši 1000,-Kč provozovateli zotavovací akce za opakované pozdní podání ohlášení akce.

 

FOTO č. 1: ilustrační obrázek

 

Zdroj: kudyznudy.cz - CzechTourism

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE OHLEDNĚ VÝBĚRU TÁBORA

 

Především by mělo být zřejmé, kdo tábor pořádá. Přednostně lze doporučit aktivity těch subjektů, které celoročně pracují s dětmi. Přesto je dobré ověřit si pomocí internetu a osobních zkušeností reference na konkrétní aktivity.

Důvěryhodnější akce bude nejen ta, o které lze získat co nejvíce informací, ale především ta, jejíž pořadatel si vyžádá i informace od rodičů - o případných zdravotních omezeních dítěte, dietě či alergii, plaveckých schopnostech apod.

Důležité je vzájemné poskytnutí telefonických kontaktů.

Základní údaje o táborech lze nalézt na stránkách www.taboryinfo.cz.

 

ZAMĚŘENÍ KONTROL HYGIENIKŮ NA TÁBORECH PRO DĚTI

 

Prostorové podmínky (např. plocha na jedno ubytované dítě musí být nejméně 2,5 m2). Ve stavbách i stanech musí být dostatečný prostor na uložení osobních věci. Prostory pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení osobních věcí musí být izolovány proti vlhku…
Podmínky pro osobní hygienu (zajištění umyváren, záchodů – 1 záchod na 15 dětí).
Musí být zřízena tzv. ošetřovna a izolace. K dispozici musí být po celou dobu pobytu zdravotník (dosažitelnost zdravotníka musí být 24 hodin denně).
Vybavení lékárničky, zdravotnická dokumentace, potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí i osob pečujících o děti, potvrzení o bezinfekčnosti.
Zajištění stravování. Denně musí být pro děti na táboře zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Nápoje musí být pro účastníky zotavovací akce k dispozici po celý den. Osoba zajišťující stravování musí mít zdravotní průkaz.
Zásobování vodou. Musí být zajištěno dostatek pitné vody k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k provozu ošetřovny a izolace.
Výměna ložního prádla.
Úklid prostor.
Odstraňování odpadů a nakládání s odpadními vodami.
Kontroluje se i režim dne, tj. fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem.

 

FOTO č. 2: ilustrační obrázek

 

Zdroj: kudyznudy.cz - CzechTourism

 

KE KONTROLÁM PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

 

Tyto aktivity nemají stanoveny zákonné povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví, a tudíž nejsou HSHMP kontrolovány. Jsou to aktivity zpravidla na územích měst pořádané nejrůznějšími subjekty v pracovní dny. Jejich činnost většinou účelově vzniká pouze na dobu letních a jiných prázdnin.  Nabídka těchto akcí je velmi široká - co do náplně i podmínek. Rodiče mohou vybírat hlavně podle zaměření nejvhodnější typ akce pro své děti.

 

HSHMP již v minulosti na svých internetových stránkách podobné tématické příspěvky publikovala:

 

Příměstské tábory kontrolám hygieniků nepodléhají - 6. 8. 2018

 

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace na území hlavního města Prahy k 15. 8. 2017 - 17. 8. 2017

 

Hygienici v Praze zkontrolovali 2 letní tábory, víc se jich nekoná - 27. 7. 2017

 

Příměstské tábory - informace - 2. 6. 2016

 

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce, a pro školy v přírodě

 

V Praze 3. 7. 2019

 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých