Letošní sezóna letní dětské rekreace měla celkově klidný průběh

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen "MZ ČR") vydalo závěrečnou zprávu z letošního průběhu tak zvané letní dětské rekreace. Krajské hygienické stanice evidovaly 2 238 letních zotavovacích akcí pro děti jako jsou letní dětské tábory a 370 jiných podobných akcí pro děti s dobou konání kratší pěti dnů. Dohromady se jich účastnilo 221 375 dětí ve věku 6 až 15 let.  Proběhlou sezónu hodnotí krajské hygienické stanice jako celkově klidnou.

S plným zněním zprávy MZČR je možné se seznámit prostřednictvím následujícího odkazu: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/letni-detska-rekreace-stav-k-31-8 2017_14194_3748_5.html.

 

Hlavní město Praha je v tomto ohledu specifickým regionem, neboť většina letních pobytových akcí pro děti probíhá mimo její území. V Praze se konají spíše sportovní soustředění než typické zotavovací akce s využitím školských budov k ubytování účastníků a stravovacích služeb ke stravování. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") letos evidovala 2 letní zotavovací akce a 1 jinou podobnou akci s počtem 271 účastníků. V rámci státního zdravotního dozoru provedla HSHMP celkem 4 kontroly. Určité nedostatky byly zaznamenány jen v jednom případu. Týkaly se oblastí zásobování pitnou vodou a stravování.

Letní dětská rekreace každoročně probíhá v několika formách: jako stanové či stálé tábory v rekreačních zařízeních, tematické tábory a kurzy, putovní tábory a příměstské tábory. Krajské hygienické stanice coby orgány ochrany veřejného zdraví se zabývají pouze těmi akcemi, které jsou spojeny s organizovaným pobytem dětí včetně ubytování bez rodičů, ke kterým mají zmocnění ke státnímu zdravotnímu dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Z pohledu uvedeného zákona jde dle ust. § 8 odst. 1 o zotavovací akce (organizovaný pobyt pro 30 a více dětí na dobu delší než 5 dní včetně výchovně rekreačního tábora) a dle ust. § 12 o jiné podobné akce pro děti ve zjednodušené formě pro menší počet dětí či na dobu kratší než 5 dnů. Na obou těchto typech akcí se provádí státní zdravotní dozor – kontroly nad plněním povinností uložených uvedeným zákonem a prováděcím předpisem - platnou vyhláškou č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. 

Vše v předchozím odstavci uvedené se netýká letních příměstských táborů. Tyto aktivity nemají stanoveny zákonné povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví, a tudíž nejsou HSHMP kontrolovány. Jsou to aktivity zpravidla na územích měst pořádané nejrůznějšími subjekty v pracovní dny. Jejich činnost většinou účelově vzniká pouze na dobu letních a jiných prázdnin.  Nabídka těchto akcí je velmi široká - co do náplně i podmínek. Rodiče mohou vybírat hlavně podle zaměření nejvhodnější typ akce pro své děti.

 

V Praze dne 8. 11. 2017


RNDr. Jan Jarolímek, Ph. D., MBA
ředitel