Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává, postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., modifikovaném § 94a odst. 3 zákona 258/2000 Sb., pro správní obvod HSHMP, vymezeném přílohou č. 2 zákona (dále jen „hlavní město Praha“)

 

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZONU V ROCE 2016

 

Pro místa odběrů vzorků vody:
koupaliště ve volné přírodě Lhotka (PK104051)
koupaliště ve volné přírodě Šeberák (PK104052)
koupaliště ve volné přírodě Motol (PK105051)
koupaliště ve volné přírodě Džbán (PK106051)
koupaliště ve volné přírodě Hostivař (PK110051)

 

se stanoví četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v r. 2016 takto:

 

Ukazatel

Datum

 

16.5

30.5.

13.6.

27.6.

11.7.

25.7.

8.8.

22.8

Escherichia coli

+

-

+

-

+

-

+

-

střevní enterokoky

+

-

+

-

+

-

+

-

vizuální kontrola

+

+

+

+

+

+

+

+

průhlednost

+

+

+

+

+

+

+

+

vodní květ

+

+

+

+

+

+

+

+

sinice

+

+

+

+

+

+

+

+

chlorofyl-a

+

+

+

+

+

+

+

+

mikroskopický obraz

+

+

+

+

+

+

+

+

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje;
„-“znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

 

V přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu ke koupání provozovatel podle § 6a zákona, uvedených v tomto opatření obecné povahy a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g zákona, se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly ukazatele sinice na 1x za 5 až 9 dnů.

 

Odůvodnění:
HSHMP vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s pravidly monitorování podle § 4 vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro území hlavního města Prahy monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedené v seznamu podle § 6g zákona. Monitorovací kalendář je ve smyslu § 82a odst. 1 písm. a) zákona opatřením obecné povahy, které je závazné pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a zákona a pro HSHMP v případě dalších povrchových vod ke koupání podle § 6g zákona, pokud ji nemá provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona.

 

Provozovatelé a další osoby uvedené v § 6d zákona, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f). Plnění povinností stanovených monitorovacím kalendářem bude v rámci státního zdravotního dozoru kontrolovat HSHMP. Délka koupací sezóny byla stanovena Ministerstvem zdravotnictví postupem podle § 6g odst. 1 písm. c) zákona jako období od 30. 5. 2016 do 1. 9. 2016.
V případě, že provozovatel koupání na povrchových vodách ukončí v průběhu koupací sezóny r. 2016 koupání, dokončí monitorování podle tohoto monitorovacího kalendáře HSHMP.
 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2016, byl doručen veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce HSHMP dne 14. 03. 2016. Veřejné projednání návrhu opatření proběhlo v sídle HSHMP dne 2. 5. 2016. Při tomto ústním veřejném projednání nebyly k návrhu opatření uplatněny žádné připomínky, ani do dnešního dne nebyly HSHMP žádné připomínky dotčených osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny či námitky vlastníků nemovitostí, jejichž práva povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, k opatření v písemné podobě doručeny.  

 

Poučení: 
Podle § 173 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle HSHMP.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek MBA, v.r.                                       
ředitel