Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

   
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v nyní platném znění (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“) vydává, postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, modifikovaném § 94a odst. 3 zákona, pro správní obvod HSHMP, vymezený přílohou č. 2 zákona (dále jen „hlavní město Praha“)

 

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZONU V ROCE 2017

 

Pro místa odběrů vzorků vody:
-    koupaliště ve volné přírodě Lhotka (PK104051);
-koupaliště ve volné přírodě Šeberák (PK104052);
-koupaliště ve volné přírodě Motol (PK105051);
-    koupaliště ve volné přírodě Džbán (PK106051);
-    koupaliště ve volné přírodě Hostivař (PK110051);

 

se stanoví četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v r. 2017 takto:

 

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje;
„-“znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

 

V přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu ke koupání provozovatel podle § 6a zákona, uvedených v tomto opatření obecné povahy a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g zákona, se při překročení limitů I. Stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (dále jen „vyhl. č. 238/2011 Sb.“),  volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly ukazatele sinice na 1x za 5 až 9 dnů.

 

Odůvodnění:

HSHMP vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb., v souladu s pravidly monitorování podle § 4 vyhl. č. 238/2011 Sb. pro území hlavního města Prahy monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedené v seznamu podle § 6g zákona. Monitorovací kalendář je ve smyslu § 82a odst. 1 písm. a) zákona opatřením obecné povahy, které je závazné pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a zákona a pro HSHMP v případě dalších povrchových vod ke koupání podle § 6g zákona, pokud ji nemá provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona.

 

Provozovatelé a další osoby uvedené v § 6d zákona, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f). Plnění povinností stanovených monitorovacím kalendářem bude v rámci státního zdravotního dozoru kontrolovat HSHMP. Délka koupací sezóny byla stanovena Ministerstvem zdravotnictví postupem podle § 6g odst. 1 písm. c) zákona jako období od 30. 5. 2017 do 1. 9. 2017.

 

V případě, že provozovatel koupání na povrchových vodách ukončí v průběhu koupací sezóny r. 2017 koupání, dokončí monitorování podle tohoto monitorovacího kalendáře HSHMP.

 

Poučení: 

Podle § 173 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle HSHMP.

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA                                       

ředitel

v z. JUDr. Martina Doušová

ředitelka odboru správních činností

 

„podepsáno zaručeným elektronickým podpisem“

 

Den vyvěšení: 3. 5. 2017

 

Den svěšení: 1. 9. 2017