MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZONU V ROCE 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává, postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., modifikovaném § 94a odst. 3 zákona, pro správní obvod HSHMP, vymezený přílohou č. 2 zákona (dále jen „hlavní město Praha“)

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZONU V ROCE 2019

 

Pro místa odběrů vzorků vody:

 

koupaliště ve volné přírodě Šeberák (KO104052)

koupaliště ve volné přírodě Motol (PK105051)

koupaliště ve volné přírodě Džbán (PK106051)

koupaliště ve volné přírodě Hostivař (PK110051)

 

se stanoví četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v r. 2019 takto:

 

 

V přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu ke koupání provozovatel podle § 6a zákona, uvedených v tomto opatření obecné povahy a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g zákona, se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly ukazatele sinice na 1x za 5 až 9 dnů.

 

Odůvodnění:

 

HSHMP vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s pravidly monitorování podle § 4 až 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro území hlavního města Prahy monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedené v seznamu podle § 6g zákona. Monitorovací kalendář je ve smyslu § 82a odst. 1 písm. a) zákona opatřením obecné povahy, které je závazné pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a zákona a pro HSHMP v případě dalších povrchových vod ke koupání podle § 6g zákona, pokud ji nemá provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona.


Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen v sídle HSHMP a na úředních deskách dotčených úřadů městských částí hlavního města Prahy, a to ode dne 5. 4. 2019 do dne 19. 4. 2019, a současně byl zveřejněn v elektronické podobě na stránkách HSHMP pod č. j. HSHMP 19137/2019, v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Součástí návrhu opatření obecné povahy byla výzva k veřejnému projednání tohoto návrhu a možnost uplatnění připomínek a námitek ze strany veřejnosti, včetně data a místa projednání.


Veřejné projednání se konalo v úterý dne 23. 4. 2019 v 10.00 hod. v budově HSHMP, Rytířská 12, Praha 1, ve velké zasedací místnosti, č. dveří 205.


K návrhu opatření obecné povahy nebyly ze strany veřejnosti podány žádné připomínky ani námitky. Z tohoto veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy byl pořízen záznam pod č. j. HSHMP 22002/2019.


Provozovatelé a další osoby uvedené v § 6d zákona, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f). Plnění povinností stanovených monitorovacím kalendářem bude v rámci státního zdravotního dozoru kontrolovat HSHMP. Délka koupací sezóny byla stanovena Ministerstvem zdravotnictví postupem podle § 6g odst. 1 písm. c) zákona jako období od 30. 5. 2019 do 1. 9. 2019.


V případě, že provozovatel koupání na povrchových vodách ukončí v průběhu koupací sezóny r. 2019 koupání, dokončí monitorování podle tohoto monitorovacího kalendáře HSHMP.


Poučení:


Podle § 173 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle HSHMP.
 

V Praze 1. 5. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy

 

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

 

Den vyvěšení:

Den svěšení: