Počet nově nemocných covidem-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel se v Praze po týdnu opět zvýšil, celková epidemiologická situace v Praze je zatím klidná

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že za uplynulých sedm dní se v Praze opětovně zvýšil výskyt počtu nových onemocnění covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel.  Celkově je zatím nadále možné epidemiologickou situaci v Praze hodnotit jako klidnou, nicméně počet onemocnění mírně narůstá. Jestliže 23. června šlo průměrně o 17 nově nemocných na 100 000 obyvatel, dnes, 30. června 2021, jde již o 21 nových případů na 100 000 obyvatel. Počty nových případů přestaly v Praze klesat zhruba v polovině 24. kalendářního týdne a od té doby pozvolna stoupají. Mezi regiony ČR Praha v absolutních číslech aktuálně patří mezi kraje s nevyšším výskytem covidu-19.

 

 

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 35 dnů přehled k datu 29. 6. 2021, 24:00 h

 

 

26. 5. – 1. 6. 2021

313 onemocnění

incidence 23/100 000 obyvatel

2. – 8. 6. 2021

305 onemocnění

incidence 23/100 000 obyvatel

9. – 15. 6. 2021

161 onemocnění

incidence 12/100 000 obyvatel

16. – 22.6. 2021

230 onemocnění

incidence 17/100 000 obyvatel

23. - 29. 6. 2021

281 onemocnění

incidence 21/100 000 obyvatel

 

 

Nejzatíženější věkové skupiny: mladí lidé od 16 do 29 let

 

Nejvyšší výskyt covidu-19 v Praze nadále převládá u věkových skupin mladých lidí: ve skupině 16 - 19 let se aktuální výskyt v přepočtu na 100 000 obyvatel pohybuje na úrovni 58,2. U skupiny 20 - 29 let je výskyt  62,8 na 100 000 obyvatel. Důvody pro tento vývoj právě v těchto věkových skupinách se charakterizují poměrně obtížně, nicméně se lze oprávněně domnívat, že je to zatím ještě ne zcela dostatečnou proočkovaností těchto skupin. S předpokladem postupné vyšší proočkovanosti se, zatím teoreticky, dá očekávat stabilizace výskytu v těchto skupinách. Další možností je dále poměrně vysoká mobilita mladých lidí, četné kontakty s vrstevníky a široké spektrum aktivit, při kterých je otázkou míra dodržování adekvátních preventivních opatření. HSHMP apeluje na mladé lidi, aby vyvinuli veškerou snahu a v rámci svých kontaktů se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. Stejné doporučení HSHMP adresuje i dalším věkovým skupinám občanů v Praze.

 

Z prováděných epidemiologických šetření s nemocnými prozatím nevyplývá společný jmenovatel zdroje nákazy. Převládají rodinné výskyty, nicméně zdroj nákazy pro prvního člena rodiny mnohdy nelze objasnit.

 

 

Stěžejní pro udržení onemocnění pod kontrolou je zodpovědný přístup každého jednotlivce

 

HSHMP považuje za nezbytné, že by veřejnost měla v rámci mezilidských kontaktů,  s ohledem na výskyt mutací covidu-19, nadále dodržovat bezpečnostní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, vzájemných odstupů ve vzdálenosti alespoň dvou metrů a co nejčastějšího mytí nebo dezinfekce rukou. Stěžejní je dále pokračovat v úspěšně započatém tempu vakcinace u lidí, kteří dosud očkováni nebyli. Vakcinace je vědecky prokázaným, zásadním preventivním opatřením. U dosud neočkovaných lidí je rovněž důležité pravidelné testování. Stejně se jako stěžejní jeví striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu se zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do ČR.

 

HSHMP zároveň veřejnost žádá o respektování veškerých platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví, jejichž aktuální přehled je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

V rámci účinné prevence je dále vhodné, aby se lidé vyhýbali místům, kde se protiepidemická opatření nedodržují.

 

Výskyt mutací covid-19 v Praze

 

HSHMP v Praze průběžně registruje výskyt nových mutací covidu-19. Podíl těchto mutací na celkovém výskytu onemocnění postupně stoupá. Zaznamenáván je také výskyt mutace Delta, o níž je známo, že je až o 60 % nakažlivější a její podíl na postupně mírně rostoucím počtu onemocnění existuje.

 

 

Další vývoj?

 

U vzdušných nákaz je riziko šíření velmi obtížně ovlivnitelné. Zcela zásadní je proto zodpovědný přístup jednotlivců. Vzhledem k postupující proočkovanosti populace lze předpokládat, že bude situace do jisté míry klidná i nadále, ale velmi pravděpodobně nebude počet hlášených onemocnění výrazně klesat.

 

Ze zahraničí známe příklady šíření onemocnění, kdy například na Mallorce řeší cca 1200 onemocnění studentů, kteří tam přijeli na oslavy maturit. Mělo by být zájmem všech, aby se podobným případům v Praze předcházelo. Proto je tolik důležité, aby nastavená protiepidemická opatření, v úzké spojitosti s obezřetným chováním, byla dodržována.

 

V Praze 30. 6. 2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy