Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci či škole v přírodě

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

v návaznosti na poslední novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 9, se mění doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě z jednoho roku na dobu dvou let. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

 

Upravený vzor posudku dává nyní Hygienická stanice hlavního města Prahy k dispozici a je volně dostupný ke stažení jako příloha. 

 

V Praze dne 12. 3. 2018

 

 

 

MUDr. Blanka Kučerová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých