Praktické informace - co následuje, jste-li pozitivní, nebo kontaktem pozitivního pacienta_AKTUALIZACE ke dni 27.9.2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje praktické informace formulované kolegy z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje o tom, co  následuje, jste-li pozitivní, nebo kontaktem pozitivního pacienta:

 


BOD 1

Co Vás čeká, jste-li pozitivní na Covid-19

 

Pozitivní výsledek se můžete dozvědět jednak od svého ošetřujícího lékaře, pokud Vás indikoval k odběru, tak přímo od laboratoře, nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

 

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že Vy osobně ode dne odběru musíte setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi, setrvávat doma, praktický lékař Vám vystaví 14 denní izolaci, tj. e-neschopenku. V případě, že po 14 denní izolaci jste min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test. Váš praktický lékař Vás poté uschopní. Pokud příznaky nadále trvají, kontaktujte svého praktického lékaře.

 

 

 

Dále budete při prvním hovoru se zaměstnanci hygienické stanice v rámci epidemiologického šetření vyzváni k přípravě seznamu osob, s nimiž jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu. Mezi takové kontakty zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří Vás navštívili doma či jste s nimi strávili delší čas (oslavy), spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění, táborů…

 

Seznam by měl obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo dotyčné osoby.

 

Vaši rodinní příslušníci a všechny další osoby v rizikovém kontaktu s Vámi budou dle Vámi připraveného seznamu kontaktováni zaměstnanci KHS a další postup bude dle bodu 2.


BOD 2

Co Vás čeká, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19

 

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 budete osloveni ze strany místně (dle bydliště) příslušné KHS, jejíž zaměstnanci Vám zavolají v rámci epidemiologického šetření. Může se stát, že nebudete osloveni hned ve stejný den, kdy byla zjištěna pozitivita člověka, s nímž jste se setkali, protože nějakou dobu trvá, než je na KHS předán seznam kontaktů ze strany pozitivní osoby (zpravidla do druhého dne). Může jich také být větší množství a rizikovost kontaktů je třeba vyhodnotit, což nemusí být z kapacitních důvodů možné zvládnout v průběhu jednoho dne. Pokud jste si ale vědomi kontaktu s pozitivní osobou (například Vám to kamarád oznámí ještě dříve, než Vás kontaktujeme my), měli byste se podle toho zachovat a preventivně se vyhnout kontaktu s dalšími lidmi.

 

Zaměstnanci KHS Vás informují o Vašem kontaktu s pozitivní osobou, a dále o tom, že v rozmezí 5.-7. dne od rizikového kontaktu (nejpozději však do 10. dne) s touto osobou musíte absolvovat test (RT-PCR), tj. dostavit se na odběrové místo. Za tímto účelem Vám bude jimi vystavena elektronická žádanka na Vaše jméno. K tomu zaměstnanci KHS potřebují od Vás získat další údaje (bydliště, rodné číslo). V případě negativního výsledku PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se karanténní  opatření po 14 dnech ukončí. 

 

Dále budete informováni, že budete v karanténě (pokud jste byli v rizikovém kontaktu, ale v uplynulých 180 dnech jste onemocnění COVID-19 prodělali či jste plně očkovaní a od poslední dávky očkování uplynulo alespoň 14 dnů, do karantény nemusíte), jejíž délka se počítá 14 dnů od rizikového kontaktu s pozitivní osobou. Karanténu Vám vystaví Váš praktický lékař (dále jen „PL“) na základě Vaší telefonické komunikace s ním. 

 

Rodinní příslušníci a osoby sdílející s Vámi společnou domácnost nemají uloženo žádné omezení.

 

Pokud bude  test RT-PCR negativní, pokračujete v nastavené karanténě a při absenci klinických příznaků bude karanténa ze strany PL ukončena.

 

Pokud by test RT-PCR byl pozitivní, byla by Vám nařízena 14 denní izolace od data odběru a postup by byl dle 1. bodu.

 


BOD 3

Co Vás čeká, pokud jste rodiči dítěte, které bylo pozitivně testováno na Covid-19

 

Pozitivní výsledek se můžete jakožto zákonný zástupce dítěte dozvědět jednak od ošetřujícího praktického lékaře, pokud Vaše dítě indikoval k odběru, tak přímo od laboratoře, nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

 

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že dítě od data odběru musí setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi a setrvávat doma po dobu 14 dní od data odběru.  Ostatní členové společné domácnosti budou v karanténě dle bodu 2. Dále budete vyzváni k vytvoření seznamu osob, které s Vaším dítětem byly v posledních dnech v rizikovém kontaktu a zaměstnanci KHS s těmito osobami následně provedou epidemiologické šetření dle bodu 2.

 

V případě, že po 14denní izolaci bude Vaše dítě min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, je považováno za zdravé a není již třeba, aby absolvovalo test. Pokud příznaky přetrvávají, můžete kontaktovat svého praktického lékaře pro děti a dorost, nebo dítě doma doléčit dokud příznaky nepominou.


 

Původní text sestaven Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze;
aktualizace ze strany HSHMP ke dni 27. 9. 2021.