Pražští hygienici informují o zjištěních získaných při šetření okolností letu českého olympijského týmu na hry v Tokiu

Jak je veřejnosti i hromadným sdělovacím prostředkům z předchozích dnů znáno, Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR provádí epidemiologické šetření s cílem odhalit zdroj nákazy pro olympioniky, kteří společně cestovali  do Tokia, kde po příletu do cílové destinace bylo postupně několik členů výpravy pozitivně testováno na onemocnění covid-19. Jedná se o let ze dne 16. 7. 2021, s odletem z Prahy ve 12:20 hodin směr Tokio. Od začátku šetření je HSHMP v úzkém kontaktu s Českým olympijským výborem (ČOV), který poskytuje potřebnou součinnost a spolupráci.

 

 


V dané souvislosti HSHMP informuje o dosud provedených úkonech a zjištěních ve věci samé, a dále sděluje, že až do konečného výsledku šetření nebude poskytovat žádné další informace:

 

■ u všech členů posádky letadla (piloti a palubní průvodčí) provedeno vyšetření PCR před odletem i po příletu s negativním výsledkem, je to základní pravidlo nastavené Armádou ČR;
■ klimatizace letadla zajišťuje přívod vzduchu v horní části trupu, odvod při podlaze, hepafiltry měněny dle pokynů výrobce; 
■ cestujícím v průběhu letu servírována 4 občerstvení;
■ šlo o let vládním speciálem, kde předem určen vedoucí skupiny, cestující během třinácti hodin trvajícího letu nejsou povinni zdržovat se na místě, při konzumaci občerstvení nemohou dodržet povinnost nošení respirátoru, chování cestujících personál letadla nekorigoval;
■ HSHMP poskytnut zasedací pořádek - cestujícím nebyly vydány palubní vstupenky;
■ dle dodaného zasedacího pořádku větší část nakažených cestujících seděla v zadní části letadla ob řadu, čímž naplnili pravidlo dané leteckými předpisy - za ohrožené lze v případě koronaviru považovat osoby sedící + - 2 sedadla před, vzad a po obou stranách cestujícího s nákazou;
■ prověřeno, že u pracovníků médií, kteří byli přítomni před odletem týmu, nebylo hlášeno onemocnění;
■ ČOV předložil „Manuál pro sportovce“ účastnící se her: ten na 70 stranách textu instruuje sportovce, jakým způsobem se mají připravit na cestu, jaká omezení je v Tokiu čekají a popisuje způsoby ochrany před případnou nákazou;
■ každý účastník her musel navíc vyplnit třístránkový formulář „Czech Olympic team - Covid passport“, ve kterém vyplnil předchozí výsledky vyšetření, onemocnění i očkování;
■ všichni olympionici se museli podrobit povinně vyšetřeni PCR testem ve dvou časových frekvencích před odletem: 96 a 24 hodin před odletem - všechna vyšetření negativní;
■ vyšetření 24 hodin před odletem u všech 42 osob provedeno ve dvou akreditovaných laboratořích (Spadia a GHC). HSHMP tuto skutečnost ověřila, všechny testy byly  ihned po vyhodnocení zadány do registračního systému, při odběru se každý klient identifikoval, zda se skutečně jednalo o osobu, která se testu podrobovala;
■ žádný legislativní požadavek neukládá ČOV povinnost nechat si „manuál“ připomínkovat či schválit orgánem ochrany veřejného zdraví – předmětný materiál zpracován kvalitně, obsahuje všechny podstatné informace v rozsahu stávajících znalostí o problematice covid-19;
■ o očkování sportovců žádal ČOV již v lednu 2021, kdy nebylo možné tento požadavek naplnit kvůli nedostatku vakcín pro věkové skupiny osob, které byly případným onemocněním nejvíce ohroženy;
■ ve skupině sportovců společně cestujících dne 16. 7. 2021 do Tokia přesto očkováno téměř 80 % osob;
■ první pozitivní záchyt hlášen 17. 7. 2021 z Tokia - bohužel se na místě nepodařilo zajistit vyšetření,  tzv. genotypizaci, které by pomohlo odhalit souvislosti mezi pozitivními osobami;
■ stejně tak se nepodařilo získat biologický materiál, u kterého byla pozitivita prokázána 
k dodatečnému provedení genotypizace v ČR;
■ každý z 6 pozitivních účastníků OH je po příletu do ČR znovu laboratorně vyšetřen, lze však předpokládat, že virová nálož takového vzorku již bude natolik nízká, že  nebude možné genotypizaci provést;
■ ihned po příletu provádí HSHMP s každým z 6 pozitivních účastníků OH epidemiologické šetření, ve kterém ještě upřesňuje výše uvedená zjištění - dosud přiletěli 3 účastníci české výpravy;
■ všichni pozitivní účastníci OH předali v rámci šetření seznam osob, se kterými se před odletem stýkali. Všechny tyto osoby prověřeny, zda v době po odletu dne 16.7. u nich nedošlo k výskytu onemocnění. Onemocnění dohledáno u tří blízkých osob jednoho účastníka her, u kterého vyšel 
po příletu do Tokia pozitivní výsledek testu - kontakt s touto skupinou blízkých osob měl účastník her dne 15.7.2021 - první příznaky onemocnění u jednoho z nich evidovány dne 16. 7. 2021. Nelze vyloučit, že tato osoba mohla být zdrojem nákazy pro ostatní, bez provedené genotypizace to však nelze ani potvrdit;
■ HSHMP po celou dobu prováděného šetření v pravidelném kontaktu s vedoucím lékařem ČOV v Japonsku. 

 

V Praze 2. 8. 2021

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP