Pražští hygienici s policisty preventivně kontrolují dodržování povinností návštěvníků zahrádek restaurací

Kontroly mají na svém počátku preventivně – osvětový charakter

 

    

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, realizuje v těchto dnech, v úzké součinnosti s Policií České republiky, stejně jako další krajské hygienické stanice, kontroly dodržování příslušného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího mimo jiné povinnosti fyzických osob pro případ jejich vstupu na zahrádku podniků poskytujících stravovací služby. Předmětné kontroly probíhají od minulého týdne a mají na svém začátku převážně osvětově – preventivní charakter. Primárním cílem kontrol není návštěvníky zahrádek jakkoli perzekuovat, nýbrž jim v úvodní fázi spíše význam obsahu předmětného mimořádného opatření ozřejmovat a přibližovat.

 

HSHMP zatím takových kontrol provedla v řádu více než jedné desítky a zkontrolovala tak řádově několik desítek fyzických osob. Žádné porušení předmětného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví prozatím nebylo zaznamenáno. Vyhodnocování již proběhlých kontrol ještě probíhá, není plně dokončeno, stejně tak pokračují další průběžné kontroly.

 

Dosud zákazníci podniků poskytujících stravovací služby na zahrádkách hygienikům předkládají ponejvíce potvrzení ze svého zaměstnání či školy o negativním výsledku testu na covid-19, dále doklady o ukončeném očkování, výjimečně pak výsledek vlastního testu.

 

V Praze 24. 5. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy