Pražští hygienici se důrazně ohrazují proti tvrzením SZPI o úrovni státního zdravotního dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby před rokem 2015 /AKTUALIZACE/

 /AKTUALIZACE k datu 17. 3. 2021/

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se důrazně ohrazuje proti účelovým a nepravdivým tvrzením obsaženým v tiskové zprávě Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ze dne 15. 3. 2021, která pomlouvají úroveň státního zdravotního dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby před rokem 2015. Jde o dobu, kdy tento dozor vykonávaly výhradně orgány ochrany veřejného zdraví - krajské hygienické stanice. HSHMP je útočnou a arogantní dikcí tiskové zprávy SZPI vůči orgánům ochrany veřejného zdraví v okamžiku, kdy hygienici v celé České republice již více než rok, s vypětím všech fyzických i psychických sil, řeší složitou epidemiologickou situaci onemocnění covid-19, zaskočena a pobouřena. Z pohledu HSHMP jde o naprosto bezprecedentní útok, vedený zřejmě snahou uzurpovat si za každou cenu státní dozor nad provozovnami poskytujícími stravovací služby. Na prosazení daného cíle je přitom tento orgán veřejné správy ochoten použít i metody založené na nepravdách a manipulacích. HSHMP je bytostně přesvědčena, že takové metody by orgány veřejné správy v komunikaci rozhodně neměly používat.

 


HSHMP k datu 17. 3. 2021 provedla aktualizaci a doplnění své původní tiskové zprávy z 16. 3. 2021 o další zajímavé a podložené údaje z roku 2019, které dokládají, že dozor prováděný SZPI v pražských provozovnách stravovacích služeb zdaleka nedosahuje takové úrovně, jak SZPI ve svých tiskových výpadech vůči orgánům ochrany veřejného zdraví – krajským hygienickým stanicím popisuje.


  

V době aktuálního, za poslední rok již několikátého nouzového stavu, kdy jsou provozovny poskytující stravovací služby v převážné míře uzavřeny nebo mají velmi omezený provoz, je přesto vytíženost hygieniků výživy maximální.  Mimo běžných kontrol jsou totiž hygienici výživy plně zapojení do trasování nových pozitivních covid-19 případů. Z logiky věci plyne, že dozorem nad stravovacími službami nemohou být plně vytíženi ani inspektoři SZPI. 

 

Na aktuálním přístupu SZPI dále zaráží fakt, že místo nabídky na výpomoc hygienikům, kterou v praxi realizuje hned několik dalších subjektů veřejné správy, SZPI naopak přichází s nevybíravými veřejnými útoky vůči hygienikům ve snaze zvýšit své pravomoci. Na tomto místě proto HSHMP děkuje kolegům a kolegyním z Celní správy ČR, Magistrátu hlavního města Prahy či Státního úřadu inspekce práce. Tyto instituce oproti SZPI pražským hygienikům v dnešní opravdu těžké době nabídly skutečnou pomoc zapojením části svých zaměstnanců do trasování kontaktů osob, u kterých se potvrdilo onemocnění covid-19. 

 

Velmi nerada a výhradně pouze vzhledem ke včerejší tiskové zprávě SZPI dehonestující úroveň dozoru vykonávanou krajskými hygienickými stanicemi, přidává HSHMP vlastní zkušenost vyplývající z kontrol provozoven, které jsou již od roku 2015 v dozoru SZPI. Tyto zkušenosti pražští hygienici zjistili při došetřování podnětů na zdravotní potíže nebo alimentární nákazy v provozovnách stravovacích služeb spadajících do dozoru SZPI.

 

Například jen v roce 2019 HSHMP takových kontrol provedla 156, přičemž významné závady zjistila v 70 provozovnách, které v roce 2019 spadaly pod dozor SZPI. Šlo tedy o závady zjištěné hned ve skoro každé druhé provozovně poskytující stravovací služby a spadající v daný okamžik již 4 roky pod dozor SZPI. HSHMP považuje tato zjištění za závažná zvlášť u orgánu, který pomlouvá a profesně osočuje kolegy z orgánů ochrany veřejného zdraví – krajských hygienických stanic z nekvalitně prováděného dozoru.

 

Veškeré v roce 2019 HSHMP zjištěné poznatky jsou řádně podloženy a evidovány v registru příslušných kontrol, který spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR z resortu Ministerstva zdravotnictví.

 

Nutno podotknout, že v přehledu HSHMP zjištěných závad během následných kontrol v provozovnách spadajících v roce 2019 v základním dozoru pod SZPI, kde se u konzumentů vyskytla alimentární nákaza a zdravotní potíže, jsou pouze takové, které se podařilo identifikovat přímo na provozovně. Zarážející je, že právě tyto provozovny měla řádně a standardně kontrolovat SZPI.

 

Za zjištěné prohřešky v daných, v roce 2019 do dozoru SZPI spadajících provozoven, byla HSHMP nucena udělit finanční sankce v celkové výši 523 600,- Kč. V 5 případech museli pražští hygienici, vzhledem k závadám bezprostředně ohrožujícím zdraví konzumentů, nařídit formou správního rozhodnutí další mimořádná opatření. Jednalo se o nařízení provedení sanitace, likvidace pokrmů a pozastavení uvádění výrobku na trh.

 

HSHMP nepovažuje za jakkoli vhodné, pokud se orgány veřejné správy veřejně pomlouvají a opakovaně vyjadřuje nad tiskovými zprávami SZPI, ve kterých tento orgán pomlouvá své kolegy z řad krajských hygienických stanic, pobouření a také lítost, že se vůbec tento orgán může v dnešní složité epidemiologicky závažné době, kdy hygienici v celé ČR pracují, místy až do úplného vyčerpání, něčeho takového dopouštět.

 

Přes veškeré pracovní vytížení provedla HSHMP, v zájmu reálného pohledu na dozor prováděný v provozovnách poskytujících stravovací služby ze strany SZPI, detailní analýzu svých zjištění, a to pouze za rok 2019. A právě na základě této analýzy považují pražští hygienici publikovaná tvrzení SZPI za nehoráznost a troufalost, která je zřejmě motivována eminentní snahou ujmout se moci nad celým dozorem provozoven poskytujících stravovací služby. HSHMP se domnívá, že by místo těchto nesmyslných snah měla SZPI dát přednost spíše analýze jí vlastního prováděného dozoru před pomluvami dozoru realizovaným jinými orgány veřejné správy.

 

Závěry provedené analýzy HSHMP zároveň ukazují, k čemu by reálně dospěl dozor, pokud by byl prováděn výhradně SZPI, bez minimálně takové účasti orgánů ochrany veřejného zdraví jako je tomu dnes. Došlo by k dalšímu zhoršení kvality služeb v provozovnách poskytujících stravovací služby se všemi případnými zdravotními riziky pro konzumenty.

 

Analýza dále jasně ukazuje naprostou nezastupitelnost orgánů ochrany veřejného zdraví – krajských hygienických stanic – v předmětném dozoru, který je naprosto stěžejně nutný a potřebný.

 

HSHMP má přitom věcnou a místní příslušnost výhradně pro území hlavního města Prahy. Další zajímává čísla o kvalitě dozoru prováděného SZPI by jistě přinesly obdobné analýzy dalších krajských hygienických stanic v ČR na dané téma. Otázkou je, zda by takové analýzy přišly SZPI vhod.

 

V Praze 17. 3. 2021

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP