První souhrnná publikace o zdraví obyvatel hlavního města Prahy – zdarma ke stažení

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o vydání první publikace o zdraví obyvatel Prahy, která popisuje zdravotní stav obyvatel kraje do roku 2013.


Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel hlavního města Prahy, jeho vývoji, změnách, a srovnání s celorepublikovým trendem a vývojem v EU15. Ve Zprávě jsou zpracovány některé unikátní demografické údaje, jako například informace o předčasném úmrtí ve věku do 65 let, či výsledky z různých studií realizovaných na území hlavního města Prahy. Předkládaná analýza dat o zdravotním stavu obyvatel Prahy je vhodným podkladem pro odborníky a pracovníky v ochraně veřejného zdraví, ale také pro ekonomy, sociology či demografy a další odborníky z jiných nemedicínských oborů.

Krátký přehled hlavních zjištění: 

 

 • Obyvatelé Prahy mají nejvyšší naději dožití při narození ze všech krajů ČR; naděje dožití při narození vykazuje vzestupný trend a dochází ke sbližování hodnot mezi pohlavími; pražská populace v porovnání s populací EU15 ztrácí v naději dožití při narození i v naději dožití ve věku 65 let v průměru 2 roky;
 • Stoupá podíl obyvatel na území hl. m. Prahy ve věku 65 a více let; dlouhodobě žije v Praze více seniorů než dětí; v roce 2013 byl zaznamenán v Praze nejvyšší index stáří v ČR;
 • Pražští muži onemocní častěji než ostatní populace ČR nádorem prostaty; za posledních deset let došlo k nárůstu incidence prostaty u mužů v Praze o 106 %;
 • Výskyt melanomu kůže je v pražské mužské populaci taktéž na prvním místě v rámci porovnání s ostatními kraji ČR;
 • U žen v ČR i v Praze je nejčastějším nádorem karcinom prsu; ženy v Praze za posledních deset let zaujímají první místo ve výskytu tohoto onemocnění v ČR;
 • Bylo prokázáno, že v Praze mezi šestnáctiletými si destiláty, pivo či alkopops dokázalo  snadno nebo velmi snadno obstarat nejvyšší procento dotázaných mladistvých ze všech krajů ČR;
 • Dle odborných odhadů žije v Praze přibližně 275 000 pravidelných denních kuřáků;
 • V Praze je každoročně evidováno cca 10 000 hlášených infekčních onemocnění; snižuje se počet průjmových onemocnění, naopak vzrostl černý kašel a ve výskytu hepatitidy typu A zaujímá Praha v posledních letech nejvyšší nemocnost v ČR; roste počet HIV pozitivních osob a vzestupný trend je zaznamenán rovněž u bakteriálních sexuálně přenosných infekcí; klesá počet hlášených onemocnění tuberkulózou v české populaci a v Praze a to přesto, že Praha jako jiná hlavní města vykazuje nejvyšší nemocnost v rámci ČR;
 • Na území hl. m. Prahy je již tradiční výskyt nízkého počtu šetření z důvodu podezření na profesionální onemocnění;
 • Na území hl. m. Prahy stoupá počet pracovníků vykonávajících rizikové práce, tj. expozice pracovníků faktorům nepříznivých pracovních podmínek;
 • Podle výsledků studie (realizované v letech 2008 – 2011) zabývající se nutričním stavem seniorů žijících v institucionalizované péči v Praze bylo ve stavu podvýživy 10,2 % seniorů, v riziku podvýživy pak 39,4 % seniorů;

Další podrobnější informace jsou podrobně rozpracovány v jednotlivých kapitolách Zprávy.


Webový odkaz: HS_tiskova zprava_publikace.pdf


V Praze dne: 27. 8. 2015