Stanovení karantény/domácí izolace pro děti/žáky/studenty a návrat do školy/školského zařízení

Pokud je dítě v karanténě z důvodu pozitivity některého z členů rodiny, vztahuje se na něj nejen povinnost domácí izolace, ale také povinnost testování, což vyplývá z aktuálně platného Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 24. 9. 2020 viz: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Výše uvedené mimořádné opatření MZ ČR stanoví dobu karantény pro rizikové kontakty s COVID-19 pozitivní osobou. V současné době je povinná domácí izolace pro kontakty min. 10 dnů od posledního kontaktu s COVID -19 pozitivní osobou (v případě výskytu v rodině se tato doba počítá od laboratorně potvrzeného případu). Karanténa se ukončí na základě negativního testu po uplynutí 10 dnů od data nařízení karantény. Ve výjimečných případech, kdy od posledního kontaktu s pozitivní osobou uplynulo deset dní a test nemohl být z objektivních důvodů proveden, se karanténa prodlužuje na 14 dnů. Dítě může zpět do kolektivu za předpokladu, že nemá žádné příznaky onemocnění. V případě objevení se příznaků kontaktuje rodič telefonicky pediatra a dítě jde na test. Pokud se v rodině objeví další případ onemocnění (např. v rámci nařízené karantény u dalšího člena rodiny) karanténa se osobám, které jsou negativní prodlouží.

 

V případě laboratorně potvrzené nákazy COVID-19, jak vyplývá rovněž z výše uvedeného Mimořádného opatření MZ ČR, je takové osobě nařízená domácí izolace po dobu min. 10 dnů od laboratorně potvrzeného výsledku. Domácí izolace (člověk je nemocný) se ukončí po uplynutí 10 dnů od data laboratorně potvrzené nákazy, za podmínky, že COVID-19 pozitivní osoba před uplynutím této doby nevykazuje min. 3 dny žádné příznaky onemocnění. Kontrolní testování se neprovádí.

 


FOTO: ilustrační obrázek

 

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

 

Při návratu dětí zpět do školy se postupuje dle výše uvedeného. Ukončení karantény a také ukončení domácí izolace, tj. aktuální zdravotní stav, rodič vždy telefonicky konzultuje s pediatrem nebo hygienikem.

 

Dále zveřejňujeme dokument:

 

„Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)“

 

viz link:https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodick%C3%BD-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf


Z výše uvedeného doporučeného postupu, vyplývá, že lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

 

V Praze 12.11.2020, aktualizace 6. 2. 2021

 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP