Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci své činnosti, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zaměřuje na kontroly fyzických i právnických osob poskytujících stravovací služby. Místem kontroly mohou být například restaurace či jídelny.
 
 
V období od 1. ledna do 30. září letošního roku vykonala HSHMP celkem 1879 kontrol, při kterých zaměstnanci HSHMP prošli 1692 stravovacích zařízení. Kontroly pražských hygieniků se uskutečnily zejména v restauracích, provozovnách závodního stravování a kavárnách. Část kontrol byla provedena na základě podnětů spotřebitelů či oznámení o podezření na výskyt onemocnění z potravin. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období pražští hygienici udělili celkem 283 finančních sankcí v celkové výši 1.687.500 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé 59 napomenutí.
 
„Důležitou součástí státního zdravotního dozoru, který na území hlavního města realizujeme, je rovněž odběr vzorků pokrmů a také surovin k jejich výrobě k následným laboratorním analýzám. Ty ověřují zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost,“ doplňuje informace MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele HSHMP, s tím, že dosud bylo odebráno 194 vzorků, z nichž 12 odebraných vzorků nevyhovělo. Jednalo se o 6 vzorků zmrzlin, 1 vzorek ledové tříště a 5 vzorků pitné vody.
 
FOTO: ilustrační obrázek
 

Zdroj: pixabay.com
 
Mezi nejčastější nedostatky, které pražští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků a to v 18,8 % případů. Dále se jednalo o pochybení v obecných požadavcích na potravinářské prostory, konkrétně v 11,2 % případů. Pražští hygienici zaznamenali prohřešky i v požadavcích na stav a konstrukci a instalaci zařízení ve styku s potravinami, provozovatelé chybovali v 11,1 % kontrolovaných případů. V 8,5 % z celkového počtu kontrol se objevila nedostatečná provozní hygiena. V 9,3 % pak nebyly dodrženy postupy založené na zásadách HACCP – preventivním systému stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s přípravou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli.
 
„Nutno podotknout, že našim primárním cílem během naší kontrolní činnosti není represe a z toho plynoucí udělení sankcí a finančního postihu. Právě naopak. Naše snaha je během kontrolní činnosti provozovatelům prakticky vysvětlit důvody nutnosti hygienické předpisy dodržovat. Finanční sankce ukládáme ve skutečně odůvodněných případech, tedy tam, kde by mohlo být ohroženo zdraví spotřebitele,“ dodává MUDr. Zdeňka Jágrová.


V Praze 29.11.2018
 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP