VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ KOUPÁNÍ - přírodní koupaliště DŽBÁN

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává, postupem podle § 94a odst. 2 zákona 

 

OPATŘENÍ NA ÚSEKU ŘÍZENÍ JAKOSTI VOD KE KOUPÁNÍ

 

a stanoví ode dne vyvěšení tohoto opatření dočasný zákaz používání vody ke koupání na přírodním koupališti na povrchových vodách Džbán, Praha 6

 

Odůvodnění:

 

HSHMP vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. c) postupem podle § 94a odst. 2 zákona opatření obecné povahy, kterým vydává opatření na úseku řízení jakosti vod ke koupání, spočívající ve stanovení dočasného zákazu používání vody ke koupání na přírodním koupališti Džbán, Praha 6.

 

Dne 19.08.2021 obdržela HSHMP prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (v informačním systému rekreační a pitné vody IS PiVo), protokol ze dne 19.08.2021, kód vzorku CI000001388102159953. Odběr výše uvedeného vzorku koupací vody byl proveden dne 16.08.2021 v rámci státního zdravotního dozoru vykonaného HSHMP.

 

Z předmětného protokolu plyne, že zjištěnými hodnotami počtu buněk sinic 264 240 buněk/ml (hyg. limit je 250 000 buněk/ml) a koncentrace chlorofylu 489 ug/l (hyg. limit je 100 ug/l) došlo k překročení hygienického limitu III. stupně stanoveného v příloze č. 4. vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění (dále jen „vyhláška“).

 

Podle § 6a odst. 6 zákona hygienické limity mikrobiologických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly znečištění vody a pravidla monitorování jakosti vody v přírodním koupališti, dále pravidla pro její posuzování, hodnocení a klasifikaci a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti v přírodním koupališti upraví vyhláška.

 

Podle § 6a odst. 1 provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny je povinen zajistit, aby koupající se fyzické osoby nebyly vystaveny zdravotním rizikům plynoucím ze znečištění vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování. Provozovatelem se rozumí osoba, která poskytuje saunování nebo koupání v přírodním nebo umělém koupališti. Ke splnění povinnosti podle věty první je provozovatel přírodního koupaliště povinen monitorovat jakost vody ke koupání nebo sprchování zajištěním laboratorní kontroly ukazatelů znečištění podle odstavce 3 písm. a) a c), prováděním vizuální kontroly znečištění vody ke koupání makroskopickými řasami nebo odpady a hodnocením znečištění vody ke koupání z hlediska možného ovlivnění zdraví koupajících se fyzických osob.

 

Podle § 82a odst. 1 při řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6d a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g krajská hygienická stanice podle pokynu Ministerstva zdravotnictví vydaného podle § 80 odst. 1 písm. v) a na základě výsledků monitorování jakosti povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu podle § 6g sestaví soubor údajů o jakosti těchto vod, provádí jejich posuzování a klasifikaci a informuje o jakosti povrchové vody ke koupání veřejnost na svých internetových stránkách.

 

Podle § 6b odst. 1 je provozovatel přírodního koupaliště, dojde-li ke znečištění vody ke koupání nebo sprchování, povinen informovat o této skutečnosti veřejnost, a to po celou dobu trvání znečištění. Informace musí být umístěna na všech pokladnách u vstupu na koupaliště, a pokud zde nejsou, v blízkosti koupaliště na viditelném místě, musí být snadno čitelná, v nesmazatelné formě a nesmí obsahovat jiné údaje než údaje týkající se znečištění vody. Dojde-li k překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic ve vodě ke koupání v přírodním koupališti, provede provozovatel dále neprodleně doplňující chemické a organoleptické vyšetření jakosti vody ke koupání v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a dle § 10 odstavec 2) vyhlášky volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly na 5 až 9 dnů.

Pokračování v monitorování jakosti vody ke koupání dle monitorovacího kalendáře je nezbytné z hlediska probíhající koupací sezóny. Vzhledem k nutnosti průběžného hodnocení zdravotních rizik je třeba sledovat vývoj a stav znečištění koupací vody z hlediska všech relevantních ukazatelů pro zajištění ochrany zdraví.

 

Podle § 85 odst. 2 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit, jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem. Vyloučení odkladného účinku je v této souvislosti odůvodněno faktem, že koupání ve vodě s přítomností velkého množství sinic představuje riziko poškození zdraví koupajících se osob, tím že sinice produkují různé toxiny, které mohou způsobit akutní otravu projevující se střevními a žaludečními obtížemi a bolestí hlavy, ale i trvalým poškozením jater, proto rozhodla HSHMP, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření obecné povahy.

 

Podle § 94a odst. 2 zákona opatření na úseku řízení jakosti vod ke koupání § 82a odst. 1 písm. c) stanoví, příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.

 

Poučení:

 

Podle § 94a odst. 2 zákona se opatření obecné povahy podle ust. § 82a odst. 1 písm. c) zákona vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce HSHMP, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.

 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. 

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal. 

 

Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

 

 

 MUDr. Zdeňka Jágrová

 ředitelka

 „podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

 

Den vyvěšení: 19.08.2021

Den svěšení:


 

Přílohy