Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, testovat se budou muset i OSVČ a neziskovky

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje závěry z jednání vlády České republiky ze dne 22. 3. 2021 v podobě, v jaké o ní v tiskové zprávě referuje Úřad vlády. Body se dotýkaly také problematiky onemocnění covid-19:

 


Vláda České republiky rozhodla na jednání v pondělí 22. března 2021, že požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení trvání nouzového stavu na území České republiky o 30 dnů, tedy do 27. dubna. Souhlasila také s rozšířením povinného testování zaměstnanců o nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné a o všechny nestátní neziskové organizace a uvolnila finanční prostředky na mimořádné odměny pro zaměstnance hygienických stanic a zdravotních ústavů.


 

Žádost Poslanecké sněmovně o prodloužení nouzového stavu, který má skončit 28. března, o další měsíc zdůvodňuje vláda nutností pokračovat v nastavených protiepidemických opatřeních, z nichž ta nejdůležitější se bez právního rámce daného nouzovým stavem neobejdou. Jejich dosavadní fungování pomohlo zastavit negativní trend šíření nemoci covid-19 a stabilizovat i situaci ve zdravotnických zařízeních, nicméně počty nových případů nákaz i počty pacientů s covid-19 s těžkým průběhem nemoci v nemocnicích zatím klesají jen pozvolna. Proto je potřeba v těchto opatřeních vytrvat i po 28. březnu.

 

Jedním ze zásadních vládních projektů, který má pomoci v boji s pandemií, je i povinné testování zaměstnanců ve firmách. Vláda proto vyslovila souhlas s jeho dalším rozšířením, a to o tři další kategorie zaměstnavatelů – nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a o nestátní neziskové organizace. Všechny tyto subjekty budou muset zajistit zahájení testování do 6. dubna, protože po tomto datu už nebudou moci neotestovaného pracovníka pustit na pracoviště, v případě OSVČ se pracovně stýkat se třetími osobami s výjimkou členů domácnosti.

 

Pro zaměstnance a zaměstnavatele platí stejné podmínky a povinnosti jako pro ostatní firmy či úřady, které už s testováním začaly. Ministerstvo zdravotnictví také změnou dalšího mimořádného opatření sjednotilo i pravidla pro samotestování pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Jedná se například o povinnost vést evidenci testování či nahlásit případný pozitivní test závodnímu, respektive ošetřujícímu praktickému lékaři.


Číslo částky Sbírky zákonů Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Datum zveřejnění Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
54 139. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 22. 3. 2021 č. 312 z 22. 3. 2021 Zajištění přednostních dodávek medicinálního kyslíku pro potřeby zdravotnických zařízení

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN 22. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci/ ano

Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví – samotestování zaměstnanců a OSVČ, s účinností od 28. 3. 2021

MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN 22. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-osvc-s-ucinnosti-od-28-3-2021/ ano

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání

MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN 22. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-zamestnancu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-24-3-2021-do-odvolani/ ano

 

Vláda se zabývala také mimořádnými odměnami pro zaměstnance krajských hygienických stanicStátního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Za mimořádné nasazení kvůli epidemii covid-19 bude každému zaměstnanci vyplaceno 30 000 korun hrubého. Kromě toho vláda vyčlenila další finanční prostředky pro tyto organizace na zvýšené mzdové náklady, které hygienám a zdravotním ústavům vznikly kvůli nutnosti nabrat v době epidemie brigádníky na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti a také na zaplacení klíčových krajských koordinátorů intenzivní péče. Více než 184 milionů korun vláda vezme z vládní rozpočtové rezervy a téměř 25 milionů korun využije Ministerstvo zdravotnictví z nespotřebovaných výdajů.

 

Kabinet řešil také problém se zajištěním dostatku medicinálního kyslíku pro potřeby zdravotnických zařízení. Spotřeba medicinálního kyslíku ve zdravotnických zařízeních, ale i u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby se dramaticky zvýšila v souvislosti s velkým počtem vážných případů pacientů s covid-19. Vláda proto na základě krizového zákona nařídila čtyřem českým dodavatelům přednostní zásobování medicinálním kyslíkem poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů akutní lůžkové péče.

 

Vláda se zabývala také několika legislativními návrhy. Schválila návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterým upravuje vytváření fondů prevence zdravotních pojišťoven tak, aby byl zajištěn dostatek finančních prostředků na proplácení preventivních antigenních testů u zaměstnavatelů. Kromě toho v návaznosti na rozhodnutí ministryně financí posunout o měsíc nejzazší termín pro podání přiznání o dani z příjmu za rok 2020 návrh obsahuje i analogické posunutí termínu pro podání přehledu pro potřeby výpočtu zdravotního pojištění a lhůty pro zaplacení případného nedoplatku.

 

Schválila i návrh novely zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty, která do české legislativy transponuje novely evropských předpisů v oblasti spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů a projednala i poslanecký návrh novely zákoníku práce, ke kterému vláda zaujala nesouhlasné stanovisko.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22-brezna-2021-187378/.

 

V Praze 22. 3. 2021

Úřad vlády ČR

odbor komunikace