Vláda přistoupila k úpravám opatření, od soboty bude nařízeno další omezení využívání hotelových služeb či kontaktů

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o dílčích změnách v krizových opatřeních provedených vládou ČR ve snaze omezit šíření epidemie onemocnění covid-19, bližší podrobnosti obsahuje tisková zpráva Úřadu vlády ČR:

 


Od soboty 30. ledna dojde v České republice k dílčím změnám krizových opatření, které mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci covid-19. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 28. ledna 2021 se na tom shodla vláda České republiky.


Důvodem k přijetí nových opatření je nepříznivý vývoj epidemie covid-19 a hrozba rozšíření nakažlivější mutace viru SARS-CoV-2 na českém území. Změny se týkají především pravidel pro volný pohyb osob a také omezení v oblasti maloobchodu a služeb.

 

Od půlnoci z pátku na sobotu proto začne platit například nová podmínka, že lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, avšak pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti. Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a aby při styku s jinými osobami používali respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95. Zpřísňují se i pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky.

 

V oblasti maloobchodu a služeb vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest. Ministři proto rozhodli, že od soboty bude možné takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty. Provozovatelé ubytovacích zařízení budou povinni tato potvrzení vyžadovat a uchovávat ke kontrole.


► PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 28. 1. 2021

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
31. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 78 z 28. 1. 2021 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
32. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 79 z 28. 1. 2021

Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

33. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 80 z 28. 1. 2021 Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Z dosud platných výjimek byly nově zcela vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně.

 

Zpřísňují se i pravidla pro provoz lanovek a vleků. Nově bude povolen provoz pouze lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a lyžařských vleků a lanových drah výhradně pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby.

 

V oblasti vzdělávacích akcí se nově umožňuje pořádat za stanovených podmínek i dopravně psychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Novinkou ale je, že po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel musí posádka vozidla používat respirátory alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

Od soboty také opět dochází k zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče. Výjimku budou mít za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

 

Vláda odsouhlasila také změnu v pravidlech pro plošné antigenní testování na covid-19. Od 1. února se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny. Kabinet tím chce vyjít vstříc především pendlerům, kteří se nově musí prokazovat dvakrát týdně negativními testy při cestách za prací do Německa.


► Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 29. 1. 2021

 

Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR
Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1. 2. 2021 MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN z 29. 1. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-k-antigennimu-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-1-2-2021/ ano - usnesení vlády č. 81 z 28. 1. 2021

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-28-ledna-2021-186262/.

 

V Praze 28. 1. 2021

 

Úřad vlády ČR

odbor komunikace