Vláda prodloužila protiepidemická opatření až do 28. března a rozšířila povinné testování i na veřejné zaměstnavatele s méně než 50 zaměstnanci

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje závěry z jednání vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021 v podobě, v jaké o ní v tiskové zprávě referuje Úřad vlády. Body se dotýkaly také problematiky onemocnění covid-19:


Platná protiepidemická opatření budou na území České republiky platit s drobnými úpravami o týden déle, až do 28. března. O jejich prodloužení rozhodla na mimořádném jednání ve čtvrtek 18. března 2021 vláda České republiky. Schválila také další rozšíření povinného testování zaměstnanců o zbylé zaměstnavatele ve veřejném sektoru.
 


 

Mezi novinky v přijatých protiepidemických opatřeních, které začnou platit v pondělí 22. března, bude rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

 

K drobné úpravě přikročilo Ministerstvo zdravotnictví i v opatření nařizujícím nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Změna se týká příslušníků a zaměstnanců základních složek integrovaného záchranného systému, kteří budou moci od 20. března používat také masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1. Upřesněna byla i pasáž týkající se nošení ochranných prostředků při sportování.

 

K úpravě dochází od 20. března 2021 i u návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči. Nově budou z povinnosti předložit na této návštěvě platný negativní test na covid-19 osvobozeni lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny. Stejné pravidlo bude platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni.

 

Vláda rozhodla také o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března. Stejné opatření se stejnými termíny vydá Ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno.

 

Kabinet projednal také poslanecký návrh novely zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a související novely zákona o nemocenském pojištění. Navrhovatelé chtějí podpořit rodiny s malými dětmi, kterým byly rozhodnutím vlády uzavřeny mateřské a základní školy a další školská zařízení, tak, že jim po dobu platnosti zákazu školní docházky bude navýšeno ošetřovné ze současných 70 na 80 procent denního vyměřovacího základu. Zároveň má dojít i k rozšíření okruhu příjemců o rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vláda po diskusi vyslovila s tímto návrhem souhlas.


Číslo částky Sbírky zákonů Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Datum zveřejnění Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
51 131. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18. 3. 2021 č. 296 z 18. 3. 2021

Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb

51 132. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18. 3. 2021 č. 297 z 18. 3. 2021  Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
51 133. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18. 3. 2021 č. 298 z 18. 3. 2021 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
51 134. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18. 3. 2021 č. 299 z 18. 3. 2021 Krizové opatření o omezení volného pohybu
51 135. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového
opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.
18. 3. 2021 č. 300 z 18. 3. 2021  Prodloužení krizových opatření do 28. března -  krizové opatření o omezení škol a školských zařízení; krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let

MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN 19. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-vysetreni-na-pritomnost-sars-cov-2-zamestnancu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-nezbytnou-peci-o-deti-od-2-do-10-let/ ano - č. 301 z 18. 3. 2021

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob

MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN 19. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinne-testovani-verejni-zamestnavatele-pod-50-osob/ ano - č. 301 z 18. 3. 2021

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 20. 3. 2021 do odvolání

MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN 19. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-26-unora-2021-k-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-20-3-2021-do-odvolani/ ano - č. 301 z 18. 3. 2021

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-18--brezna-2021-187338/.

 


 

V Praze 18. 3. 2021

Úřad vlády ČR

odbor komunikace