Výroční zpráva "Léčení uživatelé drog v Česku v roce 2016"

Vážení čtenáři a návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje zpracovanou výroční zprávu s názvem "Léčení uživatelé drog v Česku v roce 2016". Tato zpráva navazuje na námi každoročně vydávané publikace (období let 1995–2015) s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v České republice“ a v minulém roce vydanou Výroční zprávu s názvem „Zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v Česku“.
 
 

Hlavní závěry plynoucí z této zprávy jsou následující:

 • V roce 2016 bylo v Národním registru léčených uživatelů drog (NRLUD) registrováno celkem 331 programů, tzv. léčebně-kontaktních center (L/K), které poskytují na území Česka služby uživatelům návykových látek. Hlášení o léčbě uživatelů nelegálních drog poskytlo do NRLUD v sledovaném období pouze 29,3 % ze všech evidovaných programů.
 • V roce 2016 bylo do NRLUD nahlášeno celkem 3 366 klientů – léčených uživatelů nelegálních drog (2 256 mužů a 1 110 žen). První návštěvu L/K centra v životě uvádí v roce 2016 celkem 1 360 osob (893 mužů a 467 žen).
 • Převážná většina evidovaných léčených uživatelů drog v Česku, celkem 57,5 %, uvádí jako základní drogu pervitin či ostatní stimulancia, 25 % osob pravidelně užívá heroin a ostatní opiáty a zhruba 14 % osob uvádí užívání kanabinoidů.
 • Mezi všemi léčenými klienty a také mezi prvožadateli převládá nejrizikovější způsob aplikace drogy, tj. injekční užití. V roce 2016 aplikovalo základní drogu injekčně 51 % osob ze všech klientů, a 41 % osob z prvožadatelů o léčbu.
 • Převážná většina, tj. 87,1 % ze všech evidovaných klientů v roce 2016 je ve věkové skupině 15–39 let.
 • Průměrný věk mužů mezi všemi klienty činí 30,5 let, u prvožadatelů činí 28 let. Průměrný věk mezi všemi klientkami činí 28,6 let a u poprvé léčených klientek činí 26,6 let.
 • Bezdomovectví bylo zjištěno u 10 % ze všech klientů.
 • 28 % ze všech klientů je nezaměstnaných či pouze příležitostně pracujících.
 • Téměř jedna čtvrtina ze všech léčených klientů uvádí neukončené základní vzdělání.
 • Injekční uživatelé drog (IUD) v Česku tvoří velmi výrazný podíl na počtu nemocných virovou hepatitidou C (v roce 2016 činí podíl IUD na VHC 58,4 %), u ostatních typů virových hepatitid je jejich podíl zřetelně menší.
 • Injekční užívání drog v Česku nepředstavuje hlavní cestu přenosu HIV infekce; v roce 2016 byl u 7 osob prokázán přenos prostřednictvím injekčního užívání drog (jedná se o 2,4% podíl).
 • V roce 2016 bylo ze spolupracujících zdravotnických zařízení nahlášeno hygienickým stanicím v Česku celkem 1101 případů akutních intoxikací či jiných zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy. Nejvíce intoxikovaných osob bylo zaznamenáno po užití pervitinu a ostatních stimulancií. V roce 2016 bylo tímto sběrem dat zachyceno 12 úmrtí v souvislosti s užitím drogy, je třeba ovšem vzít v úvahu, že toto číslo není ve vztahu k české populaci konečné. Zastoupení jednotlivých drog, užívaných jako základní, se v průběhu času mění. V posledních letech pozorujeme pokles užívání opiátů a jistý vzestup u stimulancií. Výrazný podíl si na intoxikacích udržují sedativa a hypnotika.

 

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

V Praze dne 25. 9. 2017
 
 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel 


 

Přílohy