Výroční zpráva "Zdravotní následky uživatelů drog v Česku v roce 2017"

Vážení čtenáři, vážení kolegové a návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy,
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  již tradičně vydává Výroční zprávu „Zdravotní následky uživatelů drog v Česku v roce 2017“ (pdf; 2,29 MB) a navazuje tak na každoročně vydávané publikace s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v ČR“.
 
Hlavní závěry plynoucí z této zprávy jsou následující:
 
V roce 2017 bylo celostátně nahlášeno 772 případů VHA, z nichž bylo 10 IUD; nejpočetnější skupina IUD mezi nakaženými VHA je ve věkové skupině 35 – 44 let a tvoří zde necelých 14 %;
výskyt akutní VHB v Česku: oproti předešlým letům, kdy byla patrná klesající tendence, se v roce 2017 mírně navýšil (v roce 2016 bylo zaznamenáno 73 případů, v roce 2017 případů 85). Počet IUD mezi nemocnými se taktéž mírně navýšil a představuje 16,5 %;
vzrostl počet chronických onemocnění VHB (v roce 2016 celkem evidováno 204 případů, v roce 2017 celkem 245 evidovaných případů); z tohoto počtu bylo 19 injekčních uživatelů drog, což odpovídá necelým 7,8 %; většina těchto IUD je ve věku 35 – 54 let;
počet evidovaných nemocných hepatitidou C klesl meziročně o víc než 10 %, a to z 1 104 osob v roce 2016 na 992 osob v roce 2017; z tohoto počtu je 587 injekčních uživatelů drog, což představuje takřka 60 % podíl;
šíření hepatitidy C v komunitě českých uživatelů drog je dlouhodobý problém; největší podíl IUD mezi nemocnými VHC je v Karlovarském kraji (81,9 %), Ústeckém kraji (71,8 %) a kraji Jihočeském (70,8 %);
v roce 2017 došlo k poklesu počtu nově zachycených případů HIV infekce pod hodnoty zjištěné v roce 2016 i v roce 2015. Bylo zjištěno 254 nových případů infekce HIV. Za celé období sledování (1985 – 2017) bylo v Česku k 31. 12. 2017 evidováno 3 160 HIV pozitivních osob, z toho 114 případů u IUD;
injekční užívání drog v Česku nepředstavuje hlavní cestu přenosu HIV infekce, v roce 2017 byl tento způsob přenosu zjištěn u 5 mužů (2,0 % případů);
v roce 2017 bylo nahlášeno celkem 1 158 případů akutních intoxikací či jiných zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy; nejvíce intoxikovaných osob bylo zaznamenáno po užití pervitinu nebo ostatních stimulancií.

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.
 
V Praze dne 5. 10. 2018
 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

Přílohy